Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1001PACT Impact Investments NV

 Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 50, b19, ingeschreven onder nummer BE 0675.473.752 R.P.R. Brussel, Franstalig, erkend door de FSMA op 21 Juni 2017 als alternatieve-financieringsplatform,

 

Tel.: [02 588 27 57]

e-mail: [belgium@1001pact.com]

 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “AGV”) bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op de Leden en de Internauten, natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, in het kader van de toegang tot en het gebruik van de inlichtingen en diensten van de Website [HTTPS://LITA.CO/BE of van zijn opvolger], waarmee natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen investeren in verantwoordelijke ondernemingen met een sterke sociale, maatschappelijke en/of milieubewuste impact.

 

Elke persoon die de Website consulteert of zich inschrijft als Lid van 1001Pact wordt onherroepelijk verondersteld deze AGV gelezen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben.

1.          Definities

 “Aanbieder van Betalingsdiensten” betekent de Betalingsinstelling verantwoordelijk voor de betalingstransactie gerealiseerd op het Platform.

 “Account” verwijst naar het profiel door de Internaut aangemaakt op het Platform teneinde toegang te bekomen tot het niet-publieke gedeelte van het Platform.

 “Afsluitingsdatum” betekent de datum waarop de intekeningen op de Effecten worden afgesloten, zijnde een datum die uiterlijk vijf (5) Bankwerkdagen vóór de Uitgiftedatum valt.

AGV” verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Bankrekening” verwijst naar de bankrekening van de Internaut of de Onderneming bij een erkende financiële instelling voor transferts in België.

Bankwerkdag” betekent een dag waarop de banken in Brussel geopend zijn voor hun normale activiteiten.

Betalingsinstelling”: de kredietinstelling of instelling voor elektronische geld waar het Lid zijn Betalingsrekening houdt en die op het Platform wordt vermeld.

Betalingsrekening” verwijst naar de betalingsrekening bij de Betalingsinstelling, geopend door de Investeerder tijdens de inschrijvings- of investeringsprocedure, en gebruikt door de Investeerder om dividenden, intresten en uitkeringen te ontvangen waarop de Investeerder recht heeft in verband met de Effecten.

Crowd” verwijst naar het grote publiek dat rechtstreeks investeert in Ondernemingen.

Crowdfunding” verwijst naar de onlineservice ter beschikking gesteld door de Vennootschap, die erin bestaat de Ondernemingen op zoek naar een financiering enerzijds en de Crowd anderzijds, met elkaar te verbinden, onder de vorm van een participatie in het kapitaal of obligaties.

Effect” verwijst naar (i) een aandeel, (ii) een obligatie of (iii) een converteerbare obligatie, uit te geven of uitgegeven door een Onderneming voor de financiering van een Project; en (iv) in het algemeen de verhandelbare schuldbewijzen en andere roerende waarden in de zin van de Prospectuswet.

FSMA” verwijst naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.

Geschiktheidstest” verwijst naar de test zoals bepaald in artikel 5.4.

Informatiedocument” verwijst naar het informatiedocument en de informatiefiche die worden opgesteld teneinde adequate informatie voor de Investeerders te waarborgen door op bondige en vergelijkbare wijze de voornaamste kenmerken van de aangeboden Effecten te beschrijven, zodat de Investeerders redelijk in staat zijn de aard van de Effecten te begrijpen, evenals de risico’s eraan verbonden, conform de Prospectuswet en het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 waarin bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de verkoop van financiële producten aan particuliere klanten.

Inloggegevens” betekent de gebruikersnaam van het Lid en het beveiligd paswoord, die het Lid kiest tijdens de inschrijvingsprocedure op de Website.

 “Inschrijvingsperiode” verwijst naar de periode tijdens dewelke de Leden voor een bepaald Effect in het kader van een Project kunnen inschrijven, en die eindigt op de Afsluitingsdatum.

 “Intekeningsformulier” verwijst naar het document online beschikbaar op de Website, waarmee de Investeerder, na kennisname van alle informatie aangaande een Project en de Voorwaarden van de Effecten, inschrijft op een aantal Effecten uit te geven door de Onderneming tegen betaling van de Uitgifteprijs door de Investeerder.

 “Internaut verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die op het Platform navigeert en gebruikmaakt van de modaliteiten en functionaliteiten van het Platform, de Leden en Investeerders inbegrepen.

 “Investeerder” verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft geopend door registratie op het Platform en heeft geïnvesteerd in een Onderneming.

 “Investeringsbedrag” betekent het bedrag waarvoor de Investeerder intekent op bepaalde Effecten via het Platform.

 “Lid” betekent de Internaut ingeschreven op de Website die een Account heeft geopend door inschrijving op het Platform met het doel eventueel te investeren in Effecten uitgegeven door een Onderneming via het Platform, ofwel zijn gebruikersrekening te beheren voor rekening van zijn Onderneming.

 “Minimaal Crowdfunding Financieringsbedrag” verwijst naar het minimumbedrag zoals bepaald door de Onderneming en waarvoor de Onderneming financiering wenst te bekomen door de uitgifte van Effecten op het Platform.

Onderneming” verwijst naar een persoon die via het Platform financiering zoekt voor een Project door de uitgifte van Effecten. Deze definitie komt overeen met de definitie van ondernemer-emittent in de zin van de Wet Crowdfunding.

Platform” is het online platform uitgebaat door de Vennootschap waarop kan ingelogd worden via de homepage [HTTPS///LITA.BE of zijn opvolger] en waar de Crowdfunding wordt aangeboden, bestaande uit een deel toegankelijk voor het publiek en een deel gereserveerd voor de Leden en niet toegankelijk voor het publiek.

Project” verwijst naar het Project waarvoor een Onderneming financiering zoekt via het Platform.

 “Prospectuswet” verwijst naar de wet van 16 juni 2006 inzake de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 “Risico’s” verwijst naar de risico’s verbonden aan een belegging in een Onderneming in het Informatiedocument, die door elke Investeerder dienen gelezen en geanalyseerd te worden alvorens in te tekenen op de Effecten.

Terugbetalingsdatum” verwijst naar de voorziene datum van terugbetaling van de prijs van de Effecten ingeval bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag niet werd bereikt, of (ii) de eventuele andere investeringsvoorwaarden niet zijn vervuld, zoals bepaald in de Voorwaarden van de Effecten.

Uitgiftedatum” betekent de voorziene datum van uitgifte van de Effecten, die uiterlijk vijf (5) Bankwerkdagen na de Afsluitingsdatum valt, zoals vermeld in de Voorwaarden van de Effecten.

Uitgifteprijs” verwijst naar de prijs waartegen een bepaald Effect zal worden uitgegeven, zoals vermeld in de Voorwaarden van de Effecten. 

Vennootschap” verwijst naar 1001Pact Impact Investments NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 50, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE 0675.473.752 R.P.R. Brussel, Franstalig, ingeschreven bij de BTW onder nummer BE 0675.473.752, alsook haar opvolgers en/of rechthebbenden.

Voorwaarden van de Effecten” verwijst naar de financiële, juridische en andere voorwaarden aangaande de Effecten, zoals bepaald in het Informatiedocument.

Website” betekent de website gebruikt voor het Platform [HTTPS://LITA.CO/BE of zijn opvolger]. 

Wet Crowdfunding” verwijst naar de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.

2.             Toepassingsgebied

Deze AGV regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van het Lid en de Vennootschap in verband met de terbeschikkingstelling door de Vennootschap, en het gebruik door het Lid, van het Platform. Door zich te registreren en een Account aan te maken, verklaart het Lid zich uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen aangevuld worden met bijkomende bepalingen. In geval van toevoeging, verwijdering of aanpassing van een bepaling zullen de Leden hiervan zo spoedig mogelijk ingelicht worden. De Internaut wordt geacht zich te informeren over de nieuwste online versie op registratiedatum, die op automatische en onbetwistbare wijze zijn inhoud en omvang verkrijgt.

3.             Algemene bepalingen

3.1.         De Vennootschap beheert het Platform op [HTTPS://LITA.CO/BE of zijn opvolger], teneinde het publiek Ondernemingen te laten financieren onder de vorm van obligaties of participaties in kapitaal.

3.2.      Het Platform is een online dienst die erin bestaat Ondernemingen die op zoek zijn naar financiering enerzijds en de Crowd (een groot aantal potentiële investeerders) anderzijds met elkaar te verbinden. Op het Platform vindt het Lid een aantal Projecten van Ondernemingen, waarvoor de Onderneming financiering zoekt middels de uitgifte van Effecten waarop het Lid kan intekenen tegen de bepaalde Uitgifteprijs door middel van het Intekeningsformulier en conform de Voorwaarden van de Effecten.

3.3.      De Vennootschap handelt op een loyale, billijke en professionele manier die de belangen van Investeerders het beste past. Om dit te waarborgen, is de Vennootschap onderworpen aan verschillende regelgevingen, en in het bijzonder zijn de activiteiten van de Vennootschap geregeld door de onderstaande wetgeving en regelgeving:

 

(i)    De Wet Crowdfunding die het juridisch statuut en de officiële vergunning reglementeert van alternatieve-fiancieringsplatforms.

 

In het kader van deze Wet Crowdfunding garandeert de Vennootschap eveneens:

 

1.  geen fondsen en orders te ontvangen en te bewaren die eigendom zijn van de Leden;

2.  geen beleggingsdiensten te verlenen;

3.  niet te beschikken over een mandaat of een volmacht op de rekeningen van de Leden;

 

(ii)   De Prospectuswet die de limieten van openbare uitgiftes in België reglementeert en bepaalt in welke mate de Ondernemingen dienen te voldoen aan bepaalde informatieverplichtingen ten aanzien van de Crowd;

 

(iii)  Boek VI van het Wetboek van Economisch recht (zoals ingevoerd door de wet van 21 december 2013 betreffende de invoeging van Boek VI in het Wetboek van Economisch recht), voor zover dit wetboek van toepassing is op alle transacties aangaande de consumenten en meer bepaald aandacht besteedt aan de bescherming van de consumenten in een digitale context en in verband met het verlenen van financiële diensten; en

 

(iv) Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet professionele cliënten.

3.4.      Teneinde gebruik te maken van het Platform dient het Lid te beschikken over een computer uitgerust met de nodige communicatie- en beveiligingssoftware, en een internetverbinding.

3.5.      Het gebruik van het Platform impliceert de elektronische uitwisseling van informatie en de verzending van geëncrypteerde informatie door middel van publieke communicatiemedia en het Internet. Het Internet is een internationaal open netwerk en het Lid erkent dat de structuur en de typische kenmerken daarvan door hem gekend zijn.

4.             Organisatie en Rol van de Vennootschap

4.1.      Het Platform is een alternatieve-financieringsplatform, conform artikel 4, 1° van de Wet Crowdfunding die een dienst aanbiedt, door middel van de Website en het Platform, die bestaat uit de commercialisering van Effecten uitgegeven door een Onderneming in het kader van een al dan niet openbare aanbieding, zonder dat een beleggingsdienst met betrekking tot deze beleggingsinstrumenten wordt aangeboden.

4.2.      De alternatieve-financieringsdiensten die de Onderneming aanbiedt door middel van het Platform en de informatie ter beschikking gesteld op het Platform zijn uitsluitend gericht aan Investeerders die gevestigd zijn of verblijven in België. Mits voorafgaand akkoord van de FSMA en rekening houdend met alle wettelijke voorwaarden in het buitenland, kan de Vennootschap diensten leveren aan Investeerders die niet in België gevestigd zijn of verblijven.

4.3.      Het Lid dient zelf op de hoogte te blijven van alle wetten en reglementen die voortvloeien uit elke jurisdictie anders dan België, en deze te respecteren. De Leden verbinden zich ertoe hun land van vestiging te informeren en op de hoogte te houden van hun activiteiten op het Platform. In geval van wijziging van land van vestiging en verblijf van het Lid kunnen de AGVs van toepassing op de diensten van het Platform wijzigen, en kan het Lid overgedragen worden naar een andere entiteit van de groep waartoe de Vennootschap behoort. Het Lid verbindt zich er dan toe alle nieuwe AGVs te lezen en, waar van toepassing, te aanvaarden.

4.4.      De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De Vennootschap biedt in het kader van de Crowdfunding op geen enkele wijze specifieke adviesdiensten aan. De Vennootschap verleent geen beleggingsadvies, noch persoonlijke aanbevelingen aangaande de uit te geven Effecten van de Onderneming. Afgezien van de wettelijke bepalingen die de toegang tot bepaalde beleggingen beperken, is de informatie op het Platform algemeen en houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van het Lid of de toestand waarin deze zich bevindt, noch het specifieke profiel van Investeerder van het Lid, zijn financiële situatie, kennis of ervaring, of de mate waarin hij aversie voor het Risico heeft.

5.             Registratie van Leden

5.1       Het Platform bestaat uit een voor het publiek toegankelijk gedeelte en een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte. Teneinde ten volle gebruik te kunnen maken van de diensten van het Platform (met inbegrip van het intekenen op Effecten) dient de Internaut zich te registreren als Lid en een Account aan te maken, door online het inschrijvingsdocument in te vullen, een Betalingsrekening te openen bij de Betalingsinstelling, de gevraagde documenten te bezorgen en deze AGV expliciet te aanvaarden.

 

De Account zal definitief geopend worden vanaf ontvangst van de gevraagde documenten (daarbij inbegrepen de Geschiktheidstest) en validering van het dossier door de Vennootschap. Binnen de 72 uur zal de Internaut een bevestigingsmail ontvangen. Desgevallend kan bijkomende informatie gevraagd worden aan de Internaut die niet aan alle gevraagde voorwaarden voldoet.

5.2.      De registratie van de natuurlijke persoon als Lid is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige personen (die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben) die beschikken over handelingsbekwaamheid. Voor de registratie van een rechtspersoon als Lid dienen diens statuten bezorgd te worden, en de registratieformaliteiten dienen uitgevoerd te worden door personen die gemachtigd zijn om de betrokken rechtspersoon te vertegenwoordigen.

5.3.      Tijdens het registratieproces dienen de verplichte velden volledig en correct ingevuld te worden, en het Lid verklaart en garandeert (i) de waarheid en de nauwkeurigheid van de gegeven informatie bij zijn inschrijving en (ii) de gegeven informatie te handhaven en zo spoedig mogelijk bij te werken door eventuele aanpassingen indien nodig. Tijdens het registratieproces kiest het Lid zijn Inloggegevens. Het Lid staat in voor de veiligheid van het gekozen paswoord en bevestigt de strikte vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens te handhaven, dat wil in het bijzonder zeggen dat hij deze niet zal doorgeven, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden. Het is elke Lid verboden de pagina’s van andere Leden te consulteren met codes waarvan hij kennis zou gekregen hebben op welke manier dan ook, met en/of zonder kennis van het andere Lid, behalve in geval van specifieke volmacht vertrekt door dat Lid onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

 

De Leden verklaren er volledig van op de hoogte te zijn dat de Vennootschap de identiteit niet kan verifiëren van de persoon die de Inloggegevens van een Lid gebruikt om toegang te krijgen tot diens Account en transacties uit te voeren. De Vennootschap heeft het recht te veronderstellen dat elke transactie op de Account of welke verrichting dan ook op het Platform met de Inloggegevens van een Lid, uitgevoerd werden door dat Lid of met zijn toestemming. Behoudens grove fout of kwade trouw in hoofde van de Vennootschap zullen alle nefaste, financiële en andere gevolgen of elk gebrek aan winst, ingevolge het frauduleus of niet toegestane gebruik van zijn codes door een derde, al dan niet Lid, ten laste vallen van het Lid.

 

Indien de Internaut valse, onjuiste, verouderde, onvolledige informatie doorgeeft, of in strijd met de bepalingen van huidig artikel, zal de Vennootschap het recht hebben de Account van de Internaut onmiddellijk op te schorten of te verwijderen en hem meteen, en in de toekomst, toegang te weigeren tot de volledige of een deel van de diensten van de Website.

5.4.      De Vennootschap is door de Wet Crowdfunding verplicht de kennis en ervaring van de Investeerders te controleren vóór hun investering. Zij doet dit door middel van een test onder de vorm van een formulier dat de Internaut integraal dient in te vullen, ter beschikking gesteld op haar Website in het kader van de registratieprocedure (de “Geschiktheidstest”). Dit formulier laat toe om de financiële situatie, de ervaring met en kennis van investeringen alsook de investeringsdoeleinden van het Lid te analyseren. Indien de Vennootschap op basis van de antwoorden van het Lid meent dat deze laatste niet beschikt over de nodige kennis en voldoende ervaring om via haar Website te investeren, ontvangt het Lid een specifieke verwittiging met het voorstel zich te informeren over de voorgestelde soorten investeringen en hun risico’s. Indien het Lid ervoor kiest de bedoelde informatie niet te geven tijdens de Geschiktheidstest, of de gegeven informatie over zijn kennis en ervaring onvoldoende is, zal de Vennootschap het Lid ervan verwittigen dat “op basis van deze keuze het Platform niet kan oordelen of de voorgestelde Effecten wel geschikt zijn voor hem”. De Leden kunnen de test weer afleggen via hun Account wanneer zij dit wensen. De risico’s verbonden aan Crowdfunding en de aangeboden Effecten op het Platform kunnen geconsulteerd worden in de Voorwaarden van de Effecten voor elk individueel Project. De potentiële Investeerders dienen in hun eigen belang zelf elke investering te onderzoeken en te analyseren en in dit verband hun raadslieden te consulteren.

 

Voor elk Lid wordt een dossier samengesteld, bestaande uit alle relevante documenten daarbij inbegrepen, voor de potentiële Investeerders, de ontvangen informatie conform voorgaande paragraaf. Dit dossier wordt gedurende minimum vijf jaar na het einde van de contractuele relatie bijgehouden. Het Lid gaat ermee akkoord om de aard van de test uit te breiden naar een andere aard die vanuit een regelgevend oogpunt noodzakelijk zou worden, met inbegrip van de geschiktheid in het kader van de Wet Crowdfunding.

5.5.      Het Lid verbindt zich ertoe de AGV strikt te respecteren. Het niet naleven van enige verplichting en/of bepaling van deze AGV kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Account en het verbieden van toegang tot het Platform zonder enige opzegging of schadevergoeding in hoofde van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 25.3, en dit onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding in hoofde van de Vennootschap.

6.             Contract op afstand en herroepingsrecht

 

Bij de online intekening op Effecten via het Platform ontstaat een contractuele relatie op afstand tussen het Lid/de Investeerder en de Onderneming, waarbij het Lid/de Investeerder beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zich te herroepen vanaf de datum waarop de contractuele relatie op afstand is ontstaan. Bij de online intekening op Effecten via het Platform verbindt het Lid/de Investeerder er zich echter toe om uitdrukkelijk te vragen dat de intekening op Effecten onmiddellijk zal behandeld en uitgevoerd worden en aanvaardt dat hij geen recht tot herroeping meer zal hebben vanaf het ogenblik waarop deze intekening volledig uitgevoerd is.

7.             Intekenen op Effecten

7.1.      Via het Platform kan de Investeerder intekenen op Effecten uit te geven door een Onderneming.

7.2.      De Investeerder is verplicht, alvorens in te tekenen op Effecten, zich te informeren omtrent het Project, de Effecten en de Voorwaarden van de Effecten. Op de relevante projectpagina vindt de Investeerder alle informatie in verband met:

 

(i)         de Onderneming;

(ii)        de aard van de door de Onderneming aangeboden Effecten;

(iii)        de Voorwaarden van de Effecten;

(iv)       de Uitgifteprijs per Effect;

(v)        het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag;

(vi)       de Inschrijvingsperiode;

(vii)       de Uitgiftedatum;

(viii)      de Terugbetalingsdatum;

(ix)       de commissies en kosten; en

(x)       de Risico’s met betrekking tot Crowdfunding, het Project, de Onderneming en de Effecten.

7.3.      De Investeerder die overweegt om in te tekenen op Effecten dient zijn eigen analyse uit te voeren over de solvabiliteit, de zaken, de financiële situatie en de perspectieven van de Onderneming op basis van de informatie op de pagina van het Project.

7.4.      Indien de Vennootschap er zich van bewust wordt dat de Onderneming niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van de AGV en/of enige bijkomende voorwaarden door de Vennootschap overeengekomen met de Onderneming, heeft zij de discretionaire mogelijkheid om het Project te verwijderen van het Platform.

8.             Projecten

8.1.      Via het Platform kan het Lid kennis nemen van Projecten van Ondernemingen op een specifieke pagina gecreëerd voor dit bepaalde Project.

8.2.      De beslissing van de Vennootschap om een Project te publiceren op het Platform, houdt op geen enkele manier een beoordeling in van de slaagkansen van dit Project en vormt in geen enkel geval financieel advies noch beleggingsadvies aan de Onderneming of aan een Lid.

8.3.      Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden de Vennootschap en de met haar verbonden personen geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de precisie van de informatie verstrekt door de Onderneming. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, zijn de Vennootschap en de met haar verbonden personen niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen, schade of kosten, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die voortvloeien uit het bezoeken, gebruiken of vertrouwen in het Platform, daarbij inbegrepen zonder ertoe beperkt te zijn, de verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit enige beslissing die op basis van informatie gepubliceerd op het Platform werd genomen.

9.             Betaling

9.1.      De Vennootschap mandateert de Aanbieder van Betalingsdiensten voor het uitvoeren van betalingen op het Platform. Het Platform beschikt op geen enkel ogenblik over de fondsen in verband met de geïnvesteerde bedragen, de transactiekosten en commissies uitgezonderd.

9.2.      Betalingen voor Effecten op het Platform kunnen naar keuze van de Investeerder gebeuren via (i) directe online betalingsmiddelen of (ii) bankoverschrijvingen. Ongeacht het gekozen betalingsmiddel vermeldt de Investeerder zijn Bankrekening tijdens het investeringsproces op het Platform.

9.3.      Indien de Investeerder wil betalen via bankoverschrijving vinkt hij op het Platform deze keuze aan. De Investeerder ontvangt dan een gestructureerde mededeling die hij moet vermelden bij het uitvoeren van de bankoverschrijving vanuit zijn Bankrekening. Op het ogenblik van de bankoverschrijving wordt de Bankrekening van de Investeerder gedebiteerd voor het Investeringsbedrag. Het Investeringsbedrag wordt vervolgens overgeschreven op de rekening van de Onderneming. Indien het bedrag overgeschreven op de rekening van de Onderneming niet overeenstemt met het Investeringsbedrag, dan zal de Investeerder geacht worden in te tekenen op de Effecten voor het gestorte bedrag. Indien het gestorte bedrag niet deelbaar is door de Uitgifteprijs, dan zal de Investeerder geacht worden in te tekenen op het maximaal aantal Effecten waarvan de Uitgifteprijs gedekt is door het gestorte bedrag. Een eventueel overschot zal door de Vennootschap teruggestort worden op de Bankrekening van de Investeerder.

9.4.      Indien de Investeerder wil betalen via een direct online betalingsmiddel vinkt hij op het Platform deze keuze aan. Nadat de Investeerder deze keuze gemaakt heeft, wordt hij doorverwezen naar de online betalingsinterface van de Aanbieder van Betalingsdiensten om de betalingsprocedure te doorlopen. Op deze betalingsinterface wordt het bedrag van de betaling zoals door de Investeerder aangeduid, automatisch ingevuld. De Investeerder kiest vervolgens betaling via Bancontact/Mistercash of via kredietkaart en bevestigt de betaling overeenkomstig de geëigende procedure voor het gekozen betalingsmiddel. Op het ogenblik van de uitvoering van de betaling via het gekozen betalingsmiddel op de betalingsinterface van de Aanbieder van Betalingsdiensten wordt de bankkaart of kredietkaart van de Investeerder gedebiteerd voor het Investeringsbedrag vermeerderd met de betalingskost. De Aanbieder van Betalingsdiensten zorgt vervolgens voor de overdracht van het Investeringsbedrag naar de rekening van de Onderneming.

9.5.      De externe webpagina waarop de betaling gebeurt wordt niet door de Vennootschap beheerd. De Investeerder erkent uitdrukkelijk dat de Vennootschap in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het gebruik van de door de Aanbieder van Betalingsdiensten aangeboden betalingsdiensten.

9.6.      Onafhankelijk van het gekozen betalingsmiddel worden de Investeringsbedragen op de rekening van de Onderneming geblokkeerd tot ofwel (i) de Uitgiftedatum indien het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag door de Onderneming werd opgehaald, ofwel (ii) de Terugbetalingsdatum indien het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag door de Onderneming niet werd opgehaald. De Vennootschap is in geen geval interest verschuldigd aan de Investeerders of de Ondernemingen voor de periode waarin de Investeringsbedragen geblokkeerd worden op de rekening van de Onderneming.

9.7.      De Investeerder zal bij elke betaling die hij maakt via een direct online betalingsmiddel de betalingskost betalen. Deze betalingskost zal niet worden terugbetaald in geval van terugbetaling conform Artikel 11. Ongeacht het gekozen betalingsmiddel kunnen eventuele bijkomende kosten worden aangerekend door de financiële instelling die de kredietkaart, de bankkaart of de betalingsknop ter beschikking stelt van de Investeerder, of bij wie de Investeerder zijn Bankrekening heeft geopend.

9.8.      De Aanbieder van Betalingsdiensten en de Betalingsinstelling worden aangeduid op het Platform.

9.9.      Het beheer van de transacties gebeurt ofwel rechtstreeks vanuit de Bankrekening van het Lid ofwel vanuit de Betalingsrekening. Het Lid dat wenst te investeren, en meer algemeen elke betaling in het kader van zijn activiteit op het Platform, verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden van de Aanbieder van Betalingsdiensten gebruikt door het Platform te lezen en deze, in voorkomend geval, te aanvaarden alvorens enige verrichting uit te voeren. Het Lid aanvaardt dat de Vennootschap beroep kan doen op nieuwe partners als financiële instantie, betalingsinstelling en/of aanbieder van betalingsdiensten toegestaan in België.

10.          Uitgifte

10.1.    Indien bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) intekening heeft plaatsgevonden op de Effecten voor het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag en (ii) de eventuele andere investeringsvoorwaarden zijn vervuld, ontvangt de Investeerder via email een bevestiging dat de Onderneming, conform de Investeringsovereenkomst, zal overgaan tot uitgifte van de Effecten op de Uitgiftedatum.

10.2.    Na de uitgifte worden de Effecten ingeschreven in het register van de Effecten van de Onderneming op naam van de Investeerder op basis van de informatie van de Investeerder die beschikbaar is op het Platform.

10.3.    Alle dividenden, interesten en terugbetalingsbedragen waarop de Investeerder recht heeft met betrekking tot de Effecten uitgereikt op zijn naam, zullen gestort worden door de Onderneming op de Betalingsrekening. Eventuele kosten die worden aangerekend naar aanleiding van deze storting zullen worden aangerekend door de Onderneming aan de Investeerder.

11.          Terugbetaling

11.1.    Indien bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) geen intekening heeft plaatsgevonden op de Effecten voor het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag of (ii) eventuele andere investeringsvoorwaarden niet werden vervuld, ontvangt de Investeerder via email een bevestiging dat de investering is komen te vervallen en dat geen Effecten zullen worden uitgegeven.

11.2.    Op de Terugbetalingsdatum zal de Vennootschap opdracht geven aan de Onderneming om de Investeringsbedragen terug te betalen aan de respectievelijke Investeerders op hun respectievelijke Betalingsrekening.

12.          Kosten en tarieven

12.1.    Investeerders

 

De inschrijving op het Platform is volledig gratis.

 

In geval van deelname aan een Project wordt de Investeerder ertoe gehouden een transactiekost te betalen aan de Vennootschap van 1 tot 3%, BTW inbegrepen, van het Investeringsbedrag voor elke uitgevoerde intekening op Effecten:

 

  • 3% BTW inbegrepen indien de Investering minder dan 6.000 EUR bedraagt;
  • 2% BTW inbegrepen indien de Investering tussen 6.000 EUR en 15.999 EUR ligt;
  • 1% BTW inbegrepen indien de Investering hoger of gelijk is aan 16.000 EUR.

 

Ingeval conform artikel 11.1 een Project in een Onderneming niet gerealiseerd wordt zal de ontvangen commissie terugbetaald worden aan de Investeerder.

12.2     Ondernemers

 

Conform de voorwaarden en bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Onderneming en de Vennootschap, zal de Onderneming in geval van realisering van een Project een vaste kost dienen te betalen aan de Vennootschap in functie van het belang van de ondersteuning door de Vennootschap, en zij zal tevens een commissie verschuldigd zijn van 3 tot 7% (BTW inbegrepen) van het bedrag van de gerealiseerde Investering bovenop elk bedrag verschuldigd krachtens de dienstverleningsovereenkomst. Andere diensten en bijkomende prestaties kunnen vermeld worden in de dienstverleningsovereenkomst.

13.          Selectie van de Ondernemingen

13.1.    De Ondernemingen geselecteerd door de Vennootschap betreffen enkel Ondernemingen met een sociale, maatschappelijke of milieuvriendelijke impact.

13.2.    De Onderneming die fondsen wenst te werven via het Platform moet zich eerst op het Platform registreren om het Project te presenteren en haar nood aan financiering te formuleren. Na een voorafgaande interne analyse zal de Vennootschap op basis van de ontvangen informatie beslissen of het Project kan verdergezet worden en, in voorkomend geval, zal zij aan de Onderneming voorstellen een overeenkomst te ondertekenen ter bepaling van het wettelijk kader van de relatie tussen de Onderneming en de Vennootschap. Eens deze overeenkomst ondertekend, zal de Vennootschap een meer diepgaande analyse uitvoeren die haar zal toelaten te beslissen of de kandidaat Onderneming al dan niet beschikt over een gezonde organisatie. Op basis van deze resultaten zal de Vennootschap beslissen of de Onderneming een Crowdfunding campagne kan starten op het Platform.

13.3.    De waarde van een Onderneming, bepaald volgens de traditionele evaluatietechnieken, wordt vastgesteld in functie van diens potentiele toekomstige prestaties. Bij het nemen van een beslissing tot investering dient men rekening te houden met het conjunctureel karakter ervan. De waardering van de investering wordt bepaald op een vast bedrag, rekening houdend met de expertise van het team van de Vennootschap. Rekening houdend met het conjunctureel karakter ervan kan de Vennootschap echter niet de nauwkeurigheid garanderen. In ieder geval is de vervulling van deze opdracht een middelenverbintenis, en kan de Vennootschap het succes van de investering niet garanderen.

14.          Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

14.1.    De Leden verbinden zich ertoe hun transacties ter goeder trouw te realiseren en geen transacties uit te voeren met frauduleuze en illegale doeleinden, of op een manier die de Vennootschap opzettelijk schaadt. De Leden verbinden zich ertoe enkel fondsen te gebruiken voor transacties voortkomend uit een toegelaten activiteit en die geen inbreuk doen op de bepalingen die van toepassing zijn op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen of de financiering van terrorisme.

 

15.          Elektronische registratie en bewijs

15.1.    Het Lid aanvaardt dat de Account die voor hem wordt aangemaakt bij de registratie op het Platform gelijkstaat met een elektronische handtekening van het Lid en diens handgeschreven handtekening vervangt voor alle verrichtingen doorgegeven via het Platform, alsook voldoende de identiteit bewijst van het Lid als opdrachtgever. Het Lid aanvaardt dat elke verrichting die wordt voorafgegaan door gebruik van de Inloggegevens onweerlegbaar geacht zal worden uit te gaan van het Lid, die er zich uitdrukkelijk toe verbindt om daarvan alle gevolgen op zich te nemen.

15.2.    Het computersysteem van de Vennootschap registreert alle verrichtingen die door het Lid worden uitgevoerd via het Platform. Het Lid aanvaardt uitdrukkelijk dat het bestand van de Vennootschap waarin de verschillende door hem doorgegeven verrichtingen geregistreerd worden dezelfde waarde heeft als een origineel document en bewijskracht heeft voor de partijen, onder welke vorm dan ook.

15.3.    In geval van betwisting met betrekking tot de al dan niet effectieve ontvangst of met betrekking tot de inhoud van email of informatie via het Platform, zal het email log respectievelijk het computersysteem van de Vennootschap en het document zoals ontvangen door de Vennootschap primeren. Met betrekking tot een per email verzonden gescand bericht is elke persoon geldig verbonden door de reproductie van zijn handtekening op het door de Vennootschap ontvangen bericht. Het Lid draagt alle schadelijke gevolgen van vergissing of bedrog, behoudens voor zover bewezen wordt dat de schadelijke gevolgen voortvloeien uit het bedrog van een personeelslid van de Vennootschap.

15.4.    Conform de Wet Crowdfunding worden de registratiegegevens, de Geschiktheidstest en de verrichtingen gerealiseerd door het Lid bijgehouden in een klantdossier gedurende een periode van minstens vijf (5) jaar na het einde van de contractuele relatie.

16.          Intellectuele eigendomsrechten

16.1.    Alle bestanddelen die beschikbaar zijn op de Website behoren tot de intellectuele eigendom van de Vennootschap en zijn bijgevolg auteursrechtelijk beschermde werken.

16.2.    Elke reproductie en verspreiding van deze bestanddelen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap stelt de overtreders bloot aan wettelijke vervolging.

17.          Verplichtingen en Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

17.1.    Alle verbintenissen van de Vennootschap in het kader van Crowdfunding en het Platform vormen middelenverbintenissen. De Vennootschap garandeert in geen enkel geval het succes van een investering in een Project door de intekening op Effecten. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van totaal of gedeeltelijk verlies van de investering in een Onderneming. Evenzeer zal elke betwisting tussen een Onderneming en één of meerdere Investeerders, meer bepaald inzake ingetekende Effecten, niet tegenstelbaar zijn aan de Vennootschap. In elk geval is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap beperkt tot alle directe schade die zij zou veroorzaakt hebben door haar eigen opzettelijke en zware fout.

17.2.    De Vennootschap garandeert de informatie gegeven door de Ondernemingen niet. De Internaut zal zelf de informatie verzamelen en verifiëren om te beslissen of hij zal investeren.

17.3.    De informatie en documenten beschikbaar op de Website zijn afkomstig van geverifieerde bronnen en worden dus verondersteld betrouwbaar te zijn. Bovendien zullen regelmatige updates uitgevoerd worden door het team van de Vennootschap in functie van hun evolutie. Het komt het Lid ook toe de nauwkeurigheid, de kwaliteit et de effectieve update van de gegeven informatie te controleren. De Vennootschap kan tevens niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebrekkige informatie en documenten gegeven door de Ondernemingen.

17.4.    Het Lid is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website en zijn persoonlijke Account. De Vennootschap zal dus niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden van welke schade dan ook voortvloeiend uit het slechte gebruik van zijn Account door het Lid in kwestie en in het bijzonder het frauduleus gebruik van de Account. Ingeval dit gebeurt zal het Lid zo spoedig mogelijk het team van de Vennootschap verwittigen teneinde zo goed mogelijk deze situatie te verhelpen.

17.5.    De Vennootschap verbindt zich ertoe de Investeerder te informeren in geval van vertraging of annulering van een Project. In zulk geval kan de Vennootschap niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen en schade voorvloeiend uit deze vertraging of annulering van een Project.

18.          Verbonden risico’s voor de investeerders

18.1.    Leden die beslissen te investeren in een financieel instrument gecommercialiseerd door de Vennootschap zijn er zich volledig van bewust financiële Risico’s te lopen verbonden aan hun investering(en).

18.2.    De Risico’s verbonden aan een investering in kapitaal (aandelen) zijn de volgende:

 

1. Insolvabiliteitsrisico

 

Aandelen vormen risicokapitaal: de vennootschap die deze uitgeeft, is niet gehouden deze terug te betalen. In het geval van faillissement, kunnen de aandelen vrijwel al hun waarde verliezen.

 

2. Beperkte liquiditeit

 

Aandelen kunnen weinig liquide zijn. Met andere woorden, indien er geen liquide en actieve markt voor de aandelen bestaat, is het mogelijk dat de effecten pas na enkele jaren opnieuw verkocht kunnen worden. Dit risico kan zich vertalen in een effectieve onmogelijkheid om ze te verkopen of een gebrek aan liquiditeit.

 

3. Valutarisico

 

Geen voor aandelen uitgedrukt in euro. Voor andere valuta hangt het af van hun volatiliteit:

risico op verlies door wisselkoersveranderingen op het moment van de wederverkoop van de aandelen. Veranderingen in de wisselkoers kunnen een negatief en positief effect hebben op het rendement van een investering in aandelen. Zelfs als het aandeel uitgedrukt is in euro, bestaat er een valutarisico wanneer een deel van het vermogen of de inkomsten van de onderneming worden gewaardeerd in vreemde valuta. Vijf grote regio's kunnen onderscheiden worden in het kader van het valutarisico: de eurozone, Europese landen buiten de eurozone (het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden, enz.), de dollarzone, Japan en opkomende landen (Azië exclusief Japan, Latijns-Amerika en Centraal-Europa).

 

4. Renterisico

 

In het algemeen heeft een stijging van de rentevoeten op de markten een negatieve invloed op de evolutie van de aandelenkoers.

 

5. Risico op prijsschommelingen

 

Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de onderneming, de evolutie van de sector waarin ze actief is en van de algemene evolutie van de aandelenmarkt. Een zogenaamd "speculatief" aandeel geeft een groter risico op prijsschommelingen dan een aandeel van een onderneming waarvan de economische bedrijvigheid stabiel is.

 

6. Risico van gebrek aan inkomen

 

Het dividend is een variabel inkomen. De vennootschap kan om verschillende redenen beslissen om in bepaalde jaren geen dividend uit te keren.

 

7. Kapitaalrisico

 

Er is altijd een risico om een aandeel met verlies terug te verkopen (d.w.z. tegen een prijs die lager is dan de aankoopprijs). Dit risico is hoog, vooral op korte termijn.

 

8. Andere risico's

 

Het marktrisico (onzekerheid over de evolutie van de marktrente, de inflatie, economische conjunctuur, politieke situaties en onverwachte gebeurtenissen) kan nooit worden uitgesloten voor aandelenmarkten. Voor buitenlandse aandelenmarkten bestaat er een specifiek risico, omdat hun evolutie globaal ongunstiger kan zijn dan die van de referentiemarkt.

18.3.    De risico’s verbonden aan een investering in schuldinstrumenten (lening) zijn de volgende:

 

1. Insolvabiliteitsrisico

 

Afhankelijk van de kwaliteit van de emittent-vennootschap

 

2. Beperkte liquiditeit

 

Afhankelijk van het bestaan en de werking van een secundaire markt voor de titel. Hoe hoger het aantal transacties, hoe lager het liquiditeitsrisico.

 

3. Valutarisico

 

Geen voor de obligaties uitgedrukt in euro. Wel voor de vreemde valuta: het valutarisico zal afhangen van de valutawaarde in dewelke de obligatie is uitgedrukt, die kan verhogen of verminderen in verhouding met de euro.

 

4. Renterisico

Ja. In geval van een verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger is dan de nominale rentevoet van de obligatie, zal de investeerder een waardeverlies lijden. In feite zal de koers van de obligatie dalen tot een niveau waarop het rendement (de rentevoet van de koers) gelijk zal zijn aan het rendement van een nieuw uitgegeven obligatie (gewoonlijk tegen pariwaarde) op de primaire markt. In het tegenovergestelde geval (waarin de marktrente lager is dan het nominale rentevoet van de obligatie), realiseert de belegger een winst.

19.          Voorkomen van belangenconflicten

19.1.    De Vennootschap heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen genomen, waaronder een beleid inzake belangenconflicten, met als bedoeling alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat belangenconflicten tussen de Vennootschap (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers en verbonden ondernemingen) en de Leden, of tussen Leden onderling, de belangen van een Lid nadelig zouden beïnvloeden, waaronder specifieke maatregelen om belangenconflicten te beheren die zouden voortvloeien uit het produceren en verspreiden van research door de Vennootschap.

19.2.    Om mogelijke belangenconflicten op passende wijze te beheren, heeft de Vennootschap gepaste procedures en maatregelen uitgewerkt die erop gericht zijn situaties op te vangen in dewelke zich een belangenconflict kan voordoen, en om te bewerkstelligen dat de personen die betrokken zijn in deze diverse types van activiteiten, die activiteiten kunnen uitvoeren met een gepast niveau van onafhankelijkheid.

19.3.    Indien de maatregelen genomen om een belangenconflict te beheren niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op schade van de belangen van een Lid kan vermeden worden, zal het Lid ingelicht worden op een duidelijke en duurzame manier alvorens de dienst geleverd worden, van de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De gegeven informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, in het licht van de persoonlijke situatie van het Lid, zodat deze kan beslissen om al dan niet gebruik te maken van de voorgestelde diensten met alle kennis van zaken. Indien het Lid om deze reden beslist niet verder gebruik te maken van de voorgestelde diensten zal geen vergoeding verschuldigd zijn in zijnen hoofde.

20.          Fiscale voordelen

20.1.    Tax Shelter

 

De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners in België die investeren in kapitaal in bepaalde vennootschappen door middel van het Platform, kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% van de investering – naargelang de omvang van de gefinancierde Onderneming – met een maximum van 100.000 euro geïnvesteerd per persoon en per jaar.

 

Dit belastingverminderingsmechanisme, ook “tax shelter” genoemd, is opgenomen in artikel 145/26 van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

 

Wanneer een Onderneming die verklaart dat zij in aanmerking komt voor de tax shelter een aanvraag indient, zal de Vennootschap de onderneming evalueren teneinde te bepalen of zij van het tax shelter regime kan genieten. Zij zal haar beslissing nemen op basis van een voorafgaande analyse uitgevoerd door de teams die instaan voor juridische vragen en het beheer van activa.

 

De Vennootschap zal tevens op dezelfde basis het percentage van belastingvermindering vaststellen dat op de Onderneming van toepassing kan zijn (30% of 45%).

 

Eens de Crowdfunding verrichting wordt opgestart, hebben de Investeerders die deelnemen aan de Crowdfunding de mogelijkheid te investeren in het Project dat geniet van de tax shelter, dat zal geïdentificeerd en gepromoot worden door een speciaal label.

 

Voor elk Project dat in aanmerking komt voor de tax shelter zal de Vennootschap het totaal bedrag van belastingvermindering per investering aanduiden waarvan elke Investeerder kan genieten op basis van zijn investering. Dit wordt steeds duidelijk aangeduid in het Informatiedocument opgesteld naar aanleiding van de Crowdfunding verrichting.

 

Na de formalisering van de Investering in de Onderneming zullen de Investeerders spoedig ingelicht worden van alle details. Een geïndividualiseerd fiscaal attest te voegen bij de jaarlijkse aangifte in de belastingen zal aan de Investeerder geleverd worden op de webruimte van zijn persoonlijke Account.

 

Het hierboven uiteengezette proces inzake het fiscaal attest zal gedurende vier jaar herhaald worden teneinde de investering en de belastingvermindering te valideren. Tijdens deze periode dient de Onderneming te allen tijde te voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van de tax shelter. Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nageleefd worden zal de Vennootschap de voorwaarde van overeenstemming toevoegen in de verklaringen en waarborgen van de overeenkomst met de Onderneming. De Onderneming blijft verantwoordelijk voor het bewerken, valideren en communiceren van de informatie vereist door de reglementering inzake de tax shelter (tenzij anders bepaald door de wet), daarbij inbegrepen voor de fiscale attesten.

20.2.    Vrijstelling van roerende voorheffing

 

Sommige Investeerders zullen ook kunnen genieten van een fiscaal voordeel verbonden aan een investering onder de form van lening. Dit voordeel wordt uiteengezet in artikel 21 van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

 

Wanneer een Onderneming, die verklaart in aanmerking te komen voor dit voordeel, een aanvraag indient zal de Vennootschap de Onderneming evalueren teneinde te bepalen of zij kan genieten van de fiscale stimuleringsregeling. Zij zal deze beslissing nemen op basis van een voorafgaande analyse uitgevoerd door de teams verantwoordelijk voor juridische vragen en het beheer van activa.

 

Eens de Crowdfunding verrichting werd opgestart, hebben de Investeerders die deelnemen aan de Crowdfunding de mogelijkheid te investeren in het Project dat zal geïdentificeerd worden en gepromoot door een speciaal label.

 

Voor elk Project dat in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling zal de Vennootschap een totaal maximum bedrag van vrijstelling van voorheffing per investering aanduiden waarvan elke Investeerder kan genieten op basis van zijn investering.

 

Dit wordt steeds duidelijk vermeld in het Informatiedocument opgesteld naar aanleiding van de Crowdfunding verrichting.

 

Na de formalisering van de Investering in de Onderneming door een leningsovereenkomst tussen de Onderneming en de Investeerder zullen de Investeerders spoedig ingelicht worden van alle details. Een geïndividualiseerd fiscaal attest te voegen bij de jaarlijkse aangifte in de belastingen zal aan de Investeerder geleverd worden op de webruimte van zijn persoonlijke Account voor elke betaling van interesten.

 

De Onderneming blijft verantwoordelijk voor het bewerken, valideren en communiceren van de informatie vereist door de reglementering inzake de vrijstelling van voorheffing (tenzij anders bepaald door de wet), daarbij inbegrepen voor de fiscale attesten.

21.          Klachten

21.1.    Elk Lid is ertoe gehouden melding te maken van zijn klachten of bemerkingen met betrekking tot tegenstrijdigheden die hij zou vaststellingen in de documenten of in elk ander bericht, in welke vorm dan ook opgesteld, hem meegedeeld of bezorgd door de Vennootschap.

21.2.    Elke klacht dient zo spoedig mogelijk gericht te worden aan de Vennootschap per email [EMAILADRES] en dient ten laatste toe te komen bij de Vennootschap dertig (30) kalenderdagen na de feiten of na het ogenblik waarop het Lid kennis kreeg van de feiten. Behalve uitdrukkelijk anders bepaald door de wet zal elke reclamatie of klacht ontvangen na deze termijn te laat en onontvankelijk verklaard worden en geen enkel recht op compensatie doen ontstaan.

22.          Communicatie en Taal

22.1.    Het Lid verbindt zich ertoe enkel met de andere Leden (de Ondernemingen inbegrepen) te communiceren via het Platform en de voorziene communicatiemiddelen. Het is een Lid in geen enkel geval toegelaten te communiceren met andere Leden (de Ondernemingen inbegrepen) via een ander kanaal dan het Platform binnen het kader van het/de Project(en). Indien een Lid meent dat de bestaande communicatiemiddelen ontoereikend zijn, zal hij de Vennootschap contacteren per email [hello@1001pact.com] of per telefoon [02 588 27 57].

22.2.    Indien een Lid een emailadres vermeldt tijdens het registratieproces, zal de Vennootschap ervan uitgaan dat het Lid e-mails en Internet aanvaardt als communicatiemiddel dat de Vennootschap mag gebruiken voor haar mededelingen aan het Lid. De Vennootschap is tevens gemachtigd via fax of elektronische post elke kennisgeving te verzenden die normaal per aangetekende brief verstuurd zou worden, tegen overhandiging van een ontvangstbewijs door het Lid.

22.3.    Ingeval een Lid informatie van de Vennootschap ontvangt per email of welke vorm dan ook van telefonische of elektronische verzending, aanvaardt het Lid dat de Vennootschap geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de mate waarin de zo verzonden informatie correct en volledig werd ontvangen, noch enige vertraging of onderbreking van transmissie of eventuele schade na het gebruik van deze inlichtingen door het Lid of door derden die in hun bezit komt.

22.4.    Het Platform is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

22.5.    De communicatie tussen de Leden en de Vennootschap kan verlopen in het Nederlands, Frans of Engels. Bij het begin van de cliëntrelatie kan het Lid aangeven in welke taal de communicatie bij voorkeur zal gebeuren. Bij gebrek aan dergelijke keuze zal de taal van de registratiedocumenten geacht worden de door het Lid gekozen taal te zijn. Het Lid kan deze voorkeurtaal te allen tijde wijzigen door hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot de Vennootschap per email [hello@1001pact.com] of per brief aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (zoals bepaald hierboven in de definities).

22.6.    De Leden begrijpen en gaan ermee akkoord dat bepaalde informatie, en in het bijzonder de informatie over de Projecten en de Effecten die worden aangeleverd door de Onderneming, in een andere taal dan de voorkeurtaal ter beschikking worden gesteld indien dit een taal is die gebruikelijk is op de Belgische financiële markten (bijvoorbeeld, het Engels).

23.          Hyperlinks

23.1.    De Vennootschap oefent geen controle uit over en is niet aansprakelijk voor de Websites of Internetlocaties van derden waartoe een Lid toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die terug te vinden zijn op het Platform. De Vennootschap verstrekt dergelijke “hyperlinks” enkel voor het gemak van het Lid en heeft de informatie of de software terug te vinden op dergelijke locaties niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. Het verstrekken van de mogelijkheid om via “hyperlinks” naar andere Websites of Internetlocaties te surfen kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met informatie die op deze locatie te vinden is, noch met betrekking tot de veiligheid van Websites naar dewelke de “hyperlinks” verwijzen.

De Vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de toegang tot deze Websites van derden door een Internaut, noch voor het bezoeken en gebruiken van deze Websites voor wat betreft hun inhoud, producten en diensten beschikbaar op deze Websites of vanaf deze Websites, en kan tevens niet beschouwd worden deze Websites of hun inhoud te publiceren of goed te keuren. De regels van toepassing op de Website zijn dit niet meer vanaf de toegang op deze Websites van een derde op een dergelijke Website door middel van de hyperlinks beschikbaar op de Website.

23.2.    De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af in verband met het doorsturen van de link van projectpagina’s naar potentieel geïnteresseerde Leden of derden. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de link, noch voor het ontvangen en het doorsturen van deze link, noch voor enige communicatie die via degelijke links of op enige andere wijze buiten het Platform om zouden plaatsvinden tussen Investeerders en Ondernemingen of tussen Leden onderling.

24.          Beschikbaarheid en toegang

24.1.    De Vennootschap biedt geen waarborgen voor het ononderbroken en foutloos functioneren van het Platform en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen of storingen tijdens of door het gebruik van de Website en het Platform. De toegang tot de Website en het Platform is tijdelijk en kan te allen tijde door de Vennootschap worden opgeschort, stopgezet of aangepast, zelfs zonder verwittiging, voor onderhoud, herstel en/of andere doeleinden.

24.2.    Bij gebruik van foutieve Logingegevens zal de toegang tot het Platform geweigerd worden. Wanneer drie maal na elkaar verkeerde Logingegevens worden ingevoerd, wordt de toegang definitief geblokkeerd. In dat geval dient het Lid contact op te nemen met de Vennootschap.

25.          Duur en beëindiging

25.1.    De overeenkomst tussen het Lid en de Vennootschap die tot stand komt bij het creëren van een Account wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

25.2.    Elk Lid kan te allen tijde zijn Account opzeggen door de desactivering ervan aan te vragen door middel van een email aan de Vennootschap [hello@1001pact.com], of door middel van een aangetekende brief gericht aan de zetel van de Vennootschap. De opzegging van de Account door een Lid zal in geen geval afbreuk doen aan tijdens de duur van de Account door de partijen verworven rechten en verplichtingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot Projecten of investeringen waarop het Lid heeft ingetekend. In geval van opzegging van de Account zal het Lid geen toegang meer hebben tot de Crowdfunding en het Platform vanaf de datum van opzegging.

25.3.    De Vennootschap kan op elk ogenblik een Lid het gebruik van de Crowdfunding en toegang tot het Platform tijdelijk of definitief ontzeggen of blokkeren, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, en dit met name in de volgende gevallen:

 

(i)    het schenden door het Lid van deze AGV;

(ii)   het schenden door het Lid van de rechten van de Vennootschap (intellectuele eigendomsrechten):

(iii)  het gebruik van het Platform voor onrechtmatige doeleinden;

(iv)  het gebruik van het Platform voor zover hij schade veroorzaakt aan het Platform.

26.          Vertrouwelijkheid

26.1.    De Internauten gaan ermee akkoord en aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens opgeslagen en behandeld worden door de Vennootschap, verantwoordelijk voor de behandeling. Deze kan, waar van toepassing, uitbesteed worden aan een derde in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De door de Vennootschap behouden en behandelde gegevens zijn, daarbij inbegrepen zonder ertoe beperkt te zijn, (i) met betrekking tot de Internauten, hun IP-adres, de sessies op de Website, de taalkeuze, de op de Website geraadpleegde pagina’s en eventuele andere gegevens vrijwillig ingeschreven door de Internaut op de Website door middel van de functionaliteit van de Website, (ii) met betrekking tot de Leden, hun identiteit, hun coördinaten, alle andere informatie meegedeeld tijdens de registratie, de gegevens in verband met de Account en de transacties van intekening op Effecten uitgevoerd op de Account, de andere gegevens in verband met het gebruik van de Website, enz.

26.2.    De verrichtingen worden uitgevoerd met volgende doeleinden: (i) de Internauten de toegang te verlenen en op eenvoudige wijze alle functionaliteiten van de Website te gebruiken die beschikbaar zijn (verwerking  voor functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid op de Website), en voor de Leden de toegewezen Account aan hen voorbehouden (registratie van de gebruikersnaam van het Lid voor aansluiting en gebruikersvriendelijkheid), (ii) voor het beheer van de contractuele relatie en meer bepaald het beheer van de Account, de intekening op Effecten en andere diensten aangeboden aan de Leden, en (iii) voor marktstudies en statistieken, en (iv) voor publiciteit of directe marketing voor Crowdfunding verrichtingen of andere financieringsoperaties aangeboden door de Vennootschap, of producten of diensten aangeboden door de Ondernemingen waarin de Leden indirect geïnvesteerd hebben door inschrijving op Effecten, en meer algemeen om de Vennootschap en de Ondernemingen toe te laten te communiceren met de Leden en hen op de hoogte te houden van elke operatie ingeleid door de Vennootschap of de Ondernemingen die hem zou kunnen interesseren.

 

Daarom aanvaarden de Internauten dat hun persoonlijke gegevens (hun emailadres inbegrepen) gebruikt worden voor bovenvermelde doeleinden, meer bepaald voor commerciële communicatie per brief, email en/of telefoon uitgaande van de Vennootschap.

26.3.    Een beleid inzake cookies, te raadplegen op elke pagina van de Website onderaan, vermeldt informatie in verband met cookies en cookietypes, die in geval van toepassing, persoonlijke gegevens bevatten die de Vennootschap of derden gebruikt bij navigatie op de Website. Elke Internaut die op de Website navigeert wordt verondersteld dit beleid inzake cookies aanvaard te hebben. In de mate waarin de cookies persoonlijke gegevens bevatten, kunnen deze gegevens geconsulteerd en gewijzigd worden zoals hieronder aangeduid. De Internaut kan tevens, volgens de beleidsregels inzake cookies, de cookies verwijderen en, in voorkomend geval, bepaalde cookies weigeren.

 

De Leden aanvaarden anderszins dat de Vennootschap bepaalde persoonlijke gegevens doorgeeft (nl. hun naam, voornaam, adres, email, geslacht, taal, en het bedrag van hun Investering) aan de Ondernemingen waarin zij geïnvesteerd hebben door de inschrijving op Effecten.

26.4.    Behoudens wanneer de communicatie van persoonlijke gegevens aan een derde vennootschap noodzakelijk is teneinde de behandelingsobjectieven hogervermeld te realiseren, onder andere de communicatie van persoonlijke gegevens van een Investeerder aan een Onderneming in het kader van een investering door een Investeerder in een dergelijke Onderneming (en in welk geval de gegevens enkel kunnen gebruikt worden door deze derden met doel deze objectieven te bereiken en in naleving van de wettelijke voorwaarden), mag de Vennootschap deze persoonlijke gegevens van Internauten niet vrijgeven, verkopen, verhuren aan of uitwisselen met enige vennootschap of entiteit anders dan een vennootschap of entiteit geaffilieerd of verbonden met de Vennootschap, zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de betrokken Internauten.

 

In afwijking van het bovenstaande heeft de Vennootschap het recht de persoonlijke gegevens van Internauten vrij te geven op uitdrukkelijke vraag van een overheidsinstantie of bevoegde controledienst, bij rechterlijk bevel, of om hun belangen te verdedigen in het kader van een juridische procedure.

26.5.    Conform de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter, beschikken de Internauten over het recht tot toegang van hun persoonlijke gegevens zoals opgeslagen door de Vennootschap en, in voorkomend geval, de rechtzetting te vragen van alle onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Bovendien kunnen de Internauten zich op elk ogenblik, op aanvraag en zonder kosten, verzetten tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden of tegen het verzenden van commerciële berichten of reclame per post, per email of per telefoon.

 

Alle bovenvermelde rechten (toegang tot en eventuele rechtzetting van gegevens, en verzet tegen het gebruik ervan voor doeleinden vermeld in voorgaande alinea) kunnen op elk ogenblik uitgevoerd worden zonder kost door het verzenden van een email aan de Vennootschap [contact@1001pact.com] of een brief aan de zetel van de Vennootschap (zoals hierboven vermeld in de definitie van de Vennootschap).

 

 

 

27.          Diversen

27.1.    Wijziging

 

De Vennootschap heeft het recht om de bepalingen van onderhavige AGV en de regels en functionaliteiten van het Platform op elk ogenblik éénzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De Vennootschap zal deze wijzigingen en/of aanvullingen bekendmaken op het Platform en zij zullen bindend zijn vanaf de datum vermeld in de bekendmaking. Ingeval een Lid niet akkoord gaat met de aldus gewijzigde of aangevulde AGV, dient hij zijn Account te beëindigen conform artikel 23.2. Wanneer de Internaut zijn account niet beëindigt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.

27.2.    Overdracht van rechten en verplichtingen

 

27.2.1. Een Lid mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze AGV niet geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde (bij wijze van verkoop, inbreng, schenking of enige andere verrichting, waaronder een verkoop of een inbreng in een bedrijfstak of een algemeenheid, een fusie of een splitsing) zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Zolang deze toestemming niet is verkregen, blijft het Lid gehouden tot uitvoering van alle verplichtingen die hij wenste over te dragen (onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen waarop de Vennootschap zich zou kunnen beroepen in geval van overtreding van dit artikel).

 

27.2.2. Het is de Vennootschap toegestaan om zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het Lid haar rechten en verplichtingen onder deze AGV geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, voor zover deze derde over de nodige kennis en middelen beschikt om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de AGV verder te zetten.

 

27.2.3. Onder voorbehoud van de overdrachtsbeperkingen vermeld in dit artikel 27.2, strekken de bepalingen van deze AGV tot voordeel van, en zijn ze bindend voor, de partijen alsook hun respectieve erfgenamen, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

27.3.    Splitsbaarheid

 

Indien onder het toepasselijk recht een bepaling van deze AGV geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze AGV en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze AGV behouden. De nietige of buiten beschouwing gelaten bepaling wordt vervangen door de wettelijke bepalingen die de bedoelingen van betrokken partijen zo dicht mogelijk benaderen.

27.4.    Verzaking

 

Tenzij anders voorzien in deze AGV kan de nalatigheid of de vertraging van de Vennootschap bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze AGV in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig andere recht of rechtsmiddel waarop de Vennootschap zich kan beroepen krachtens deze AGV. Evenmin belet de gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze AGV de Vennootschap om zich te beroepen op de volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of op de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel waarop de Vennootschap zich kan beroepen krachtens deze AGV. Elke verzaking door de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren en te worden ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap.

27.5.    Bewaring

 

De Vennootschap is niet verplicht haar boekhouding, de verantwoordingsstukken en alle andere documenten voor een langere termijn of in een andere vorm te bewaren dan haar door de wet wordt opgelegd. Bij opvraging van documenten, van welke aard ook, heeft de Vennootschap het recht aan de verzoeker opzoekingskosten aan te rekenen.

27.6.    Verjaring

 

Elke vordering tegen de Vennootschap verjaart na een termijn van vijf (5) jaar, tenzij er kortere wettelijke verjaringstermijnen bestaan. De termijn van vijf (5) jaar loopt vanaf de datum van het feit dat tot de vordering aanleiding geeft.

27.7.    Toepasselijk recht

 

Deze AGV en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht.

27.8.    Bevoegde rechtbanken

 

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De Vennootschap is niettemin gerechtigd van deze bepaling af te wijken indien zij dit opportuun acht, en zij behoudt zich het recht voor om geschillen voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.