Algemeene Gebruiksvoorwarden (AGV)

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1001PACT Impact Investments NV

 Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Coenraetsstraat 72, 1060 Brussel Belgium, ingeschreven onder nummer BE 0675.473.752 R.P.R. Brussel, Franstalig, erkend door de FSMA op 21 Juni 2017 als alternatieve-financieringsplatform,

 

Tel.: [02 588 27 57]

e-mail: [belgium@1001pact.com]

 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “AGV”) bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op de Leden en de Internauten, natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, in het kader van de toegang tot en het gebruik van de inlichtingen en diensten van de Website [HTTPS://LITA.CO/BE]

Elke persoon die de Website consulteert of zich inschrijft als Lid van 1001Pact wordt onherroepelijk verondersteld deze AGV gelezen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben.

1. Definities

 “Aanbieder van Betalingsdiensten” betekent de Betalingsinstelling verantwoordelijk voor de betalingstransactie gerealiseerd op het Platform.

 “Account” verwijst naar het profiel door de Internaut aangemaakt op het Platform teneinde toegang te bekomen tot het niet-publieke gedeelte van het Platform.

 “Afsluitingsdatum” betekent de datum waarop de intekeningen op de Effecten worden afgesloten, zijnde een datum die uiterlijk vijf (5) Bankwerkdagen vóór de Uitgiftedatum valt.

AGV” verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Bankrekening” verwijst naar de bankrekening van de Internaut of de Onderneming bij een erkende financiële instelling voor transferts in België.

Bankwerkdag” betekent een dag waarop de banken in Brussel geopend zijn voor hun normale activiteiten.

Betalingsinstelling”: de kredietinstelling of instelling voor elektronische geld waar het Lid zijn Betalingsrekening houdt en die op het Platform wordt vermeld.

Betalingsrekening” verwijst naar de betalingsrekening bij de Betalingsinstelling, geopend door de Investeerder tijdens de inschrijvings- of investeringsprocedure, en gebruikt door de Investeerder om dividenden, intresten en uitkeringen te ontvangen waarop de Investeerder recht heeft in verband met de Effecten.

Crowd” verwijst naar het grote publiek dat rechtstreeks investeert in Ondernemingen.

Crowdfunding” verwijst naar de onlineservice ter beschikking gesteld door de Vennootschap, die erin bestaat de Ondernemingen op zoek naar een financiering enerzijds en de Crowd anderzijds, met elkaar te verbinden, onder de vorm van een participatie in het kapitaal of obligaties.

Effect” verwijst naar (i) een aandeel, (ii) een obligatie of (iii) een converteerbare obligatie, uit te geven of uitgegeven door een Onderneming voor de financiering van een Project; en (iv) in het algemeen de verhandelbare schuldbewijzen en andere roerende waarden in de zin van de Prospectuswet.

FSMA” verwijst naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.

Geschiktheidstest” verwijst naar de test zoals bepaald in artikel 5.4.

Informatiedocument” verwijst naar het informatiedocument en de informatiefiche die worden opgesteld teneinde adequate informatie voor de Investeerders te waarborgen door op bondige en vergelijkbare wijze de voornaamste kenmerken van de aangeboden Effecten te beschrijven, zodat de Investeerders redelijk in staat zijn de aard van de Effecten te begrijpen, evenals de risico’s eraan verbonden, conform de Prospectuswet en het Koninklijk Besluit van 23 september 2018 over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen.

Inloggegevens” betekent de gebruikersnaam van het Lid en het beveiligd paswoord, die het Lid kiest tijdens de inschrijvingsprocedure op de Website.

 “Inschrijvingsperiode” verwijst naar de periode tijdens dewelke de Leden voor een bepaald Effect in het kader van een Project kunnen inschrijven, en die eindigt op de Afsluitingsdatum.

 “Intekeningsformulier” verwijst naar het document online beschikbaar op de Website, waarmee de Investeerder, na kennisname van alle informatie aangaande een Project en de Voorwaarden van de Effecten, inschrijft op een aantal Effecten uit te geven door de Onderneming tegen betaling van de Uitgifteprijs door de Investeerder.

 “Internaut verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die op het Platform navigeert en gebruikmaakt van de modaliteiten en functionaliteiten van het Platform, de Leden en Investeerders inbegrepen.

 “Investeerder” verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft geopend door registratie op het Platform en heeft geïnvesteerd in een Onderneming.

 “Investeringsbedrag” betekent het bedrag waarvoor de Investeerder intekent op bepaalde Effecten via het Platform.

 “Lid” betekent de Internaut ingeschreven op de Website die een Account heeft geopend door inschrijving op het Platform met het doel eventueel te investeren in Effecten uitgegeven door een Onderneming via het Platform, ofwel zijn gebruikersrekening te beheren voor rekening van zijn Onderneming.

 “Minimaal Crowdfunding Financieringsbedrag” verwijst naar het minimumbedrag zoals bepaald door de Onderneming en waarvoor de Onderneming financiering wenst te bekomen door de uitgifte van Effecten op het Platform.

Onderneming” verwijst naar een persoon die via het Platform financiering zoekt voor een Project door de uitgifte van Effecten. Deze definitie komt overeen met de definitie van ondernemer-emittent in de zin van de Wet Crowdfunding.

Platform” is het online platform uitgebaat door de Vennootschap waarop kan ingelogd worden via de homepage [HTTPS///LITA.BE of zijn opvolger] en waar de Crowdfunding wordt aangeboden, bestaande uit een deel toegankelijk voor het publiek en een deel gereserveerd voor de Leden en niet toegankelijk voor het publiek.

Project” verwijst naar het Project waarvoor een Onderneming financiering zoekt via het Platform.

 “Prospectuswet” verwijst naar de Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, die de wet van 16 juni 2006 heeft vervangen inzake de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 “Risico’s” verwijst naar de risico’s verbonden aan een belegging in een Onderneming in het Informatiedocument, die door elke Investeerder dienen gelezen en geanalyseerd te worden alvorens in te tekenen op de Effecten.

Terugbetalingsdatum” verwijst naar de voorziene datum van terugbetaling van de prijs van de Effecten ingeval bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag niet werd bereikt, of (ii) de eventuele andere investeringsvoorwaarden niet zijn vervuld, zoals bepaald in de Voorwaarden van de Effecten.

Uitgiftedatum” betekent de voorziene datum van uitgifte van de Effecten, die uiterlijk vijf (5) Bankwerkdagen na de Afsluitingsdatum valt, zoals vermeld in de Voorwaarden van de Effecten.

Uitgifteprijs” verwijst naar de prijs waartegen een bepaald Effect zal worden uitgegeven, zoals vermeld in de Voorwaarden van de Effecten. 

Vennootschap” verwijst naar 1001Pact Impact Investments NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 50, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE 0675.473.752 R.P.R. Brussel, Franstalig, ingeschreven bij de BTW onder nummer BE 0675.473.752, alsook haar opvolgers en/of rechthebbenden.

Voorwaarden van de Effecten” verwijst naar de financiële, juridische en andere voorwaarden aangaande de Effecten, zoals bepaald in het Informatiedocument.

Website” betekent de website gebruikt voor het Platform [HTTPS://LITA.CO/BE

Wet Crowdfunding” verwijst naar de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.

2. Toepassingsgebied

Deze AGV regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van het Lid en de Vennootschap in verband met de terbeschikkingstelling door de Vennootschap, en het gebruik door het Lid, van het Platform. Door zich te registreren en een Account aan te maken, verklaart het Lid zich uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen aangevuld worden met bijkomende bepalingen. In geval van toevoeging, verwijdering of aanpassing van een bepaling zullen de Leden hiervan zo spoedig mogelijk ingelicht worden. De Internaut wordt geacht zich te informeren over de nieuwste online versie op registratiedatum, die op automatische en onbetwistbare wijze zijn inhoud en omvang verkrijgt.

3. Algemene bepalingen

3.1.      De Vennootschap beheert het Platform op [HTTPS://LITA.CO/BE

3.2.      Het Platform is een online dienst die erin bestaat Ondernemingen die op zoek zijn naar financiering enerzijds en de Crowd (een groot aantal potentiële investeerders) anderzijds met elkaar te verbinden. Op het Platform vindt het Lid een aantal Projecten van Ondernemingen, waarvoor de Onderneming financiering zoekt middels de uitgifte van Effecten waarop het Lid kan intekenen tegen de bepaalde Uitgifteprijs door middel van het Intekeningsformulier en conform de Voorwaarden van de Effecten.

3.3.      De Vennootschap handelt op een loyale, billijke en professionele manier die de belangen van Investeerders het beste past. Om dit te waarborgen, is de Vennootschap onderworpen aan verschillende regelgevingen, en in het bijzonder zijn de activiteiten van de Vennootschap geregeld door de onderstaande wetgeving en regelgeving:

 

(i)    De Wet Crowdfunding die het juridisch statuut en de officiële vergunning reglementeert van alternatieve-fiancieringsplatforms.

 

In het kader van deze Wet Crowdfunding garandeert de Vennootschap eveneens:

 

1.  geen fondsen en orders te ontvangen en te bewaren die eigendom zijn van de Leden;

2.  geen beleggingsdiensten te verlenen;

3.  niet te beschikken over een mandaat of een volmacht op de rekeningen van de Leden;

 

(ii)   De Prospectuswet die de limieten van openbare uitgiftes in België reglementeert en bepaalt in welke mate de Ondernemingen dienen te voldoen aan bepaalde informatieverplichtingen ten aanzien van de Crowd;

 

(iii)  Boek VI van het Wetboek van Economisch recht (zoals ingevoerd door de wet van 21 december 2013 betreffende de invoeging van Boek VI in het Wetboek van Economisch recht), voor zover dit wetboek van toepassing is op alle transacties aangaande de consumenten en meer bepaald aandacht besteedt aan de bescherming van de consumenten in een digitale context en in verband met het verlenen van financiële diensten; en

 

(iv) Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet professionele cliënten.

3.4.      Teneinde gebruik te maken van het Platform dient het Lid te beschikken over een computer uitgerust met de nodige communicatie- en beveiligingssoftware, en een internetverbinding.

3.5.      Het gebruik van het Platform impliceert de elektronische uitwisseling van informatie en de verzending van geëncrypteerde informatie door middel van publieke communicatiemedia en het Internet. Het Internet is een internationaal open netwerk en het Lid erkent dat de structuur en de typische kenmerken daarvan door hem gekend zijn.

4.             Organisatie en Rol van de Vennootschap

4.1.      Het Platform is een alternatieve-financieringsplatform, conform artikel 4, 1° van de Wet Crowdfunding die een dienst aanbiedt, door middel van de Website en het Platform, die bestaat uit de commercialisering van Effecten uitgegeven door een Onderneming in het kader van een al dan niet openbare aanbieding, zonder dat een beleggingsdienst met betrekking tot deze beleggingsinstrumenten wordt aangeboden.

4.2.      De alternatieve-financieringsdiensten die de Onderneming aanbiedt door middel van het Platform en de informatie ter beschikking gesteld op het Platform zijn uitsluitend gericht aan Investeerders die gevestigd zijn of verblijven in België. Mits voorafgaand akkoord van de FSMA en rekening houdend met alle wettelijke voorwaarden in het buitenland, kan de Vennootschap diensten leveren aan Investeerders die niet in België gevestigd zijn of verblijven.

4.3.      Het Lid dient zelf op de hoogte te blijven van alle wetten en reglementen die voortvloeien uit elke jurisdictie anders dan België, en deze te respecteren. De Leden verbinden zich ertoe hun land van vestiging te informeren en op de hoogte te houden van hun activiteiten op het Platform. In geval van wijziging van land van vestiging en verblijf van het Lid kunnen de AGVs van toepassing op de diensten van het Platform wijzigen, en kan het Lid overgedragen worden naar een andere entiteit van de groep waartoe de Vennootschap behoort. Het Lid verbindt zich er dan toe alle nieuwe AGVs te lezen en, waar van toepassing, te aanvaarden.

4.4.      De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De Vennootschap biedt in het kader van de Crowdfunding op geen enkele wijze specifieke adviesdiensten aan. De Vennootschap verleent geen beleggingsadvies, noch persoonlijke aanbevelingen aangaande de uit te geven Effecten van de Onderneming. Afgezien van de wettelijke bepalingen die de toegang tot bepaalde beleggingen beperken, is de informatie op het Platform algemeen en houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van het Lid of de toestand waarin deze zich bevindt, noch het specifieke profiel van Investeerder van het Lid, zijn financiële situatie, kennis of ervaring, of de mate waarin hij aversie voor het Risico heeft.

5.             Registratie van Leden

5.1       Het Platform bestaat uit een voor het publiek toegankelijk gedeelte en een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte. Teneinde ten volle gebruik te kunnen maken van de diensten van het Platform (met inbegrip van het intekenen op Effecten) dient de Internaut zich te registreren als Lid en een Account aan te maken, door online het inschrijvingsdocument in te vullen, een Betalingsrekening te openen bij de Betalingsinstelling, de gevraagde documenten te bezorgen en deze AGV expliciet te aanvaarden.

 

De Account zal definitief geopend worden vanaf ontvangst van de gevraagde documenten (daarbij inbegrepen de Geschiktheidstest) en validering van het dossier door de Vennootschap. Binnen de 72 uur zal de Internaut een bevestigingsmail ontvangen. Desgevallend kan bijkomende informatie gevraagd worden aan de Internaut die niet aan alle gevraagde voorwaarden voldoet.

5.2.      De registratie van de natuurlijke persoon als Lid is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige personen (die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben) die beschikken over handelingsbekwaamheid. Voor de registratie van een rechtspersoon als Lid dienen diens statuten bezorgd te worden, en de registratieformaliteiten dienen uitgevoerd te worden door personen die gemachtigd zijn om de betrokken rechtspersoon te vertegenwoordigen.

5.3.      Tijdens het registratieproces dienen de verplichte velden volledig en correct ingevuld te worden, en het Lid verklaart en garandeert (i) de waarheid en de nauwkeurigheid van de gegeven informatie bij zijn inschrijving en (ii) de gegeven informatie te handhaven en zo spoedig mogelijk bij te werken door eventuele aanpassingen indien nodig. Tijdens het registratieproces kiest het Lid zijn Inloggegevens. Het Lid staat in voor de veiligheid van het gekozen paswoord en bevestigt de strikte vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens te handhaven, dat wil in het bijzonder zeggen dat hij deze niet zal doorgeven, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden. Het is elke Lid verboden de pagina’s van andere Leden te consulteren met codes waarvan hij kennis zou gekregen hebben op welke manier dan ook, met en/of zonder kennis van het andere Lid, behalve in geval van specifieke volmacht vertrekt door dat Lid onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

 

De Leden verklaren er volledig van op de hoogte te zijn dat de Vennootschap de identiteit niet kan verifiëren van de persoon die de Inloggegevens van een Lid gebruikt om toegang te krijgen tot diens Account en transacties uit te voeren. De Vennootschap heeft het recht te veronderstellen dat elke transactie op de Account of welke verrichting dan ook op het Platform met de Inloggegevens van een Lid, uitgevoerd werden door dat Lid of met zijn toestemming. Behoudens grove fout of kwade trouw in hoofde van de Vennootschap zullen alle nefaste, financiële en andere gevolgen of elk gebrek aan winst, ingevolge het frauduleus of niet toegestane gebruik van zijn codes door een derde, al dan niet Lid, ten laste vallen van het Lid.

 

Indien de Internaut valse, onjuiste, verouderde, onvolledige informatie doorgeeft, of in strijd met de bepalingen van huidig artikel, zal de Vennootschap het recht hebben de Account van de Internaut onmiddellijk op te schorten of te verwijderen en hem meteen, en in de toekomst, toegang te weigeren tot de volledige of een deel van de diensten van de Website.

5.4.      De Vennootschap is door de Wet Crowdfunding verplicht de kennis en ervaring van de Investeerders te controleren vóór hun investering. Zij doet dit door middel van een test onder de vorm van een formulier dat de Internaut integraal dient in te vullen, ter beschikking gesteld op haar Website in het kader van de registratieprocedure (de “Geschiktheidstest”). Dit formulier laat toe om de financiële situatie, de ervaring met en kennis van investeringen alsook de investeringsdoeleinden van het Lid te analyseren. Indien de Vennootschap op basis van de antwoorden van het Lid meent dat deze laatste niet beschikt over de nodige kennis en voldoende ervaring om via haar Website te investeren, ontvangt het Lid een specifieke verwittiging met het voorstel zich te informeren over de voorgestelde soorten investeringen en hun risico’s. Indien het Lid ervoor kiest de bedoelde informatie niet te geven tijdens de Geschiktheidstest, of de gegeven informatie over zijn kennis en ervaring onvoldoende is, zal de Vennootschap het Lid ervan verwittigen dat “op basis van deze keuze het Platform niet kan oordelen of de voorgestelde Effecten wel geschikt zijn voor hem”. De Leden kunnen de test weer afleggen via hun Account wanneer zij dit wensen. De risico’s verbonden aan Crowdfunding en de aangeboden Effecten op het Platform kunnen geconsulteerd worden in de Voorwaarden van de Effecten voor elk individueel Project. De potentiële Investeerders dienen in hun eigen belang zelf elke investering te onderzoeken en te analyseren en in dit verband hun raadslieden te consulteren.

 

Voor elk Lid wordt een dossier samengesteld, bestaande uit alle relevante documenten daarbij inbegrepen, voor de potentiële Investeerders, de ontvangen informatie conform voorgaande paragraaf. Dit dossier wordt gedurende minimum vijf jaar na het einde van de contractuele relatie bijgehouden. Het Lid gaat ermee akkoord om de aard van de test uit te breiden naar een andere aard die vanuit een regelgevend oogpunt noodzakelijk zou worden, met inbegrip van de geschiktheid in het kader van de Wet Crowdfunding.

5.5.      Het Lid verbindt zich ertoe de AGV strikt te respecteren. Het niet naleven van enige verplichting en/of bepaling van deze AGV kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Account en het verbieden van toegang tot het Platform zonder enige opzegging of schadevergoeding in hoofde van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 25.3, en dit onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding in hoofde van de Vennootschap.

6.             Contract op afstand en herroepingsrecht

 

Bij de online intekening op Effecten via het Platform ontstaat een contractuele relatie op afstand tussen het Lid/de Investeerder en de Onderneming, waarbij het Lid/de Investeerder beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zich te herroepen vanaf de datum waarop de contractuele relatie op afstand is ontstaan. Bij de online intekening op Effecten via het Platform verbindt het Lid/de Investeerder er zich echter toe om uitdrukkelijk te vragen dat de intekening op Effecten onmiddellijk zal behandeld en uitgevoerd worden en aanvaardt dat hij geen recht tot herroeping meer zal hebben vanaf het ogenblik waarop deze intekening volledig uitgevoerd is.

7.             Intekenen op Effecten

7.1.      Via het Platform kan de Investeerder intekenen op Effecten uit te geven door een Onderneming.

7.2.      De Investeerder is verplicht, alvorens in te tekenen op Effecten, zich te informeren omtrent het Project, de Effecten en de Voorwaarden van de Effecten. Op de relevante projectpagina vindt de Investeerder alle informatie in verband met:

 

(i)         de Onderneming;

(ii)        de aard van de door de Onderneming aangeboden Effecten;

(iii)        de Voorwaarden van de Effecten;

(iv)       de Uitgifteprijs per Effect;

(v)        het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag;

(vi)       de Inschrijvingsperiode;

(vii)       de Uitgiftedatum;

(viii)      de Terugbetalingsdatum;

(ix)       de commissies en kosten; en

(x)       de Risico’s met betrekking tot Crowdfunding, het Project, de Onderneming en de Effecten.

7.3.      De Investeerder die overweegt om in te tekenen op Effecten dient zijn eigen analyse uit te voeren over de solvabiliteit, de zaken, de financiële situatie en de perspectieven van de Onderneming op basis van de informatie op de pagina van het Project.

7.4.      Indien de Vennootschap er zich van bewust wordt dat de Onderneming niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van de AGV en/of enige bijkomende voorwaarden door de Vennootschap overeengekomen met de Onderneming, heeft zij de discretionaire mogelijkheid om het Project te verwijderen van het Platform.

8.             Projecten

8.1.      Via het Platform kan het Lid kennis nemen van Projecten van Ondernemingen op een specifieke pagina gecreëerd voor dit bepaalde Project.

8.2.      De beslissing van de Vennootschap om een Project te publiceren op het Platform, houdt op geen enkele manier een beoordeling in van de slaagkansen van dit Project en vormt in geen enkel geval financieel advies noch beleggingsadvies aan de Onderneming of aan een Lid.

8.3.      Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden de Vennootschap en de met haar verbonden personen geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de precisie van de informatie verstrekt door de Onderneming. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, zijn de Vennootschap en de met haar verbonden personen niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen, schade of kosten, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die voortvloeien uit het bezoeken, gebruiken of vertrouwen in het Platform, daarbij inbegrepen zonder ertoe beperkt te zijn, de verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit enige beslissing die op basis van informatie gepubliceerd op het Platform werd genomen.

9.             Betaling

9.1.      De Vennootschap mandateert de Aanbieder van Betalingsdiensten voor het uitvoeren van betalingen op het Platform. Het Platform beschikt op geen enkel ogenblik over de fondsen in verband met de geïnvesteerde bedragen, de transactiekosten en commissies uitgezonderd.

9.2.      Betalingen voor Effecten op het Platform kunnen naar keuze van de Investeerder gebeuren via (i) directe online betalingsmiddelen of (ii) bankoverschrijvingen. Ongeacht het gekozen betalingsmiddel vermeldt de Investeerder zijn Bankrekening tijdens het investeringsproces op het Platform.

9.3.      Indien de Investeerder wil betalen via bankoverschrijving vinkt hij op het Platform deze keuze aan. De Investeerder ontvangt dan een gestructureerde mededeling die hij moet vermelden bij het uitvoeren van de bankoverschrijving vanuit zijn Bankrekening. Op het ogenblik van de bankoverschrijving wordt de Bankrekening van de Investeerder gedebiteerd voor het Investeringsbedrag. Het Investeringsbedrag wordt vervolgens overgeschreven op de rekening van de Onderneming. Indien het bedrag overgeschreven op de rekening van de Onderneming niet overeenstemt met het Investeringsbedrag, dan zal de Investeerder geacht worden in te tekenen op de Effecten voor het gestorte bedrag. Indien het gestorte bedrag niet deelbaar is door de Uitgifteprijs, dan zal de Investeerder geacht worden in te tekenen op het maximaal aantal Effecten waarvan de Uitgifteprijs gedekt is door het gestorte bedrag. Een eventueel overschot zal door de Vennootschap teruggestort worden op de Bankrekening van de Investeerder.

9.4.      Indien de Investeerder wil betalen via een direct online betalingsmiddel vinkt hij op het Platform deze keuze aan. Nadat de Investeerder deze keuze gemaakt heeft, wordt hij doorverwezen naar de online betalingsinterface van de Aanbieder van Betalingsdiensten om de betalingsprocedure te doorlopen. Op deze betalingsinterface wordt het bedrag van de betaling zoals door de Investeerder aangeduid, automatisch ingevuld. De Investeerder kiest vervolgens betaling via Bancontact/Mistercash of via kredietkaart en bevestigt de betaling overeenkomstig de geëigende procedure voor het gekozen betalingsmiddel. Op het ogenblik van de uitvoering van de betaling via het gekozen betalingsmiddel op de betalingsinterface van de Aanbieder van Betalingsdiensten wordt de bankkaart of kredietkaart van de Investeerder gedebiteerd voor het Investeringsbedrag vermeerderd met de betalingskost. De Aanbieder van Betalingsdiensten zorgt vervolgens voor de overdracht van het Investeringsbedrag naar de rekening van de Onderneming.

9.5.      De externe webpagina waarop de betaling gebeurt wordt niet door de Vennootschap beheerd. De Investeerder erkent uitdrukkelijk dat de Vennootschap in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het gebruik van de door de Aanbieder van Betalingsdiensten aangeboden betalingsdiensten.

9.6.      Onafhankelijk van het gekozen betalingsmiddel worden de Investeringsbedragen op de rekening van de Onderneming geblokkeerd tot ofwel (i) de Uitgiftedatum indien het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag door de Onderneming werd opgehaald, ofwel (ii) de Terugbetalingsdatum indien het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag door de Onderneming niet werd opgehaald. De Vennootschap is in geen geval interest verschuldigd aan de Investeerders of de Ondernemingen voor de periode waarin de Investeringsbedragen geblokkeerd worden op de rekening van de Onderneming.

9.7.      De Investeerder zal bij elke betaling die hij maakt via een direct online betalingsmiddel de betalingskost betalen. Deze betalingskost zal niet worden terugbetaald in geval van terugbetaling conform Artikel 11. Ongeacht het gekozen betalingsmiddel kunnen eventuele bijkomende kosten worden aangerekend door de financiële instelling die de kredietkaart, de bankkaart of de betalingsknop ter beschikking stelt van de Investeerder, of bij wie de Investeerder zijn Bankrekening heeft geopend.

9.8.      De Aanbieder van Betalingsdiensten en de Betalingsinstelling worden aangeduid op het Platform.

9.9.      Het beheer van de transacties gebeurt ofwel rechtstreeks vanuit de Bankrekening van het Lid ofwel vanuit de Betalingsrekening. Het Lid dat wenst te investeren, en meer algemeen elke betaling in het kader van zijn activiteit op het Platform, verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden van de Aanbieder van Betalingsdiensten gebruikt door het Platform te lezen en deze, in voorkomend geval, te aanvaarden alvorens enige verrichting uit te voeren. Het Lid aanvaardt dat de Vennootschap beroep kan doen op nieuwe partners als financiële instantie, betalingsinstelling en/of aanbieder van betalingsdiensten toegestaan in België.

10.          Uitgifte

10.1.    Indien bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) intekening heeft plaatsgevonden op de Effecten voor het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag en (ii) de eventuele andere investeringsvoorwaarden zijn vervuld, ontvangt de Investeerder via email een bevestiging dat de Onderneming, conform de Investeringsovereenkomst, zal overgaan tot uitgifte van de Effecten op de Uitgiftedatum.

10.2.    Na de uitgifte worden de Effecten ingeschreven in het register van de Effecten van de Onderneming op naam van de Investeerder op basis van de informatie van de Investeerder die beschikbaar is op het Platform.

10.3.    Alle dividenden, interesten en terugbetalingsbedragen waarop de Investeerder recht heeft met betrekking tot de Effecten uitgereikt op zijn naam, zullen gestort worden door de Onderneming op de Betalingsrekening. Eventuele kosten die worden aangerekend naar aanleiding van deze storting zullen worden aangerekend door de Onderneming aan de Investeerder.

11.          Terugbetaling

11.1.    Indien bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode (i) geen intekening heeft plaatsgevonden op de Effecten voor het Minimale Crowdfunding Financieringsbedrag of (ii) eventuele andere investeringsvoorwaarden niet werden vervuld, ontvangt de Investeerder via email een bevestiging dat de investering is komen te vervallen en dat geen Effecten zullen worden uitgegeven.

11.2.    Op de Terugbetalingsdatum zal de Vennootschap opdracht geven aan de Onderneming om de Investeringsbedragen terug te betalen aan de respectievelijke Investeerders op hun respectievelijke Betalingsrekening.

12.          Kosten en tarieven

12.1.    Investeerders

 

De inschrijving op het Platform is volledig gratis.

 

In geval van deelname aan een Project wordt de Investeerder ertoe gehouden een transactiekost te betalen aan de Vennootschap van 1 tot 3%, BTW inbegrepen, van het Investeringsbedrag voor elke uitgevoerde intekening op Effecten:

 

 • 3% BTW inbegrepen indien de Investering minder dan 6.000 EUR bedraagt;
 • 2% BTW inbegrepen indien de Investering tussen 6.000 EUR en 15.999 EUR ligt;
 • 1% BTW inbegrepen indien de Investering hoger of gelijk is aan 16.000 EUR.

 

Ingeval conform artikel 11.1 een Project in een Onderneming niet gerealiseerd wordt zal de ontvangen commissie terugbetaald worden aan de Investeerder.

12.2     Ondernemers

 

Conform de voorwaarden en bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Onderneming en de Vennootschap, zal de Onderneming in geval van realisering van een Project een vaste kost dienen te betalen aan de Vennootschap in functie van het belang van de ondersteuning door de Vennootschap, en zij zal tevens een commissie verschuldigd zijn van 3 tot 7% (BTW inbegrepen) van het bedrag van de gerealiseerde Investering bovenop elk bedrag verschuldigd krachtens de dienstverleningsovereenkomst. Andere diensten en bijkomende prestaties kunnen vermeld worden in de dienstverleningsovereenkomst.

13.          Selectie van de Ondernemingen

13.1.    De Ondernemingen geselecteerd door de Vennootschap betreffen enkel Ondernemingen met een sociale, maatschappelijke of milieuvriendelijke impact.

13.2.    De Onderneming die fondsen wenst te werven via het Platform moet zich eerst op het Platform registreren om het Project te presenteren en haar nood aan financiering te formuleren. Na een voorafgaande interne analyse zal de Vennootschap op basis van de ontvangen informatie beslissen of het Project kan verdergezet worden en, in voorkomend geval, zal zij aan de Onderneming voorstellen een overeenkomst te ondertekenen ter bepaling van het wettelijk kader van de relatie tussen de Onderneming en de Vennootschap. Eens deze overeenkomst ondertekend, zal de Vennootschap een meer diepgaande analyse uitvoeren die haar zal toelaten te beslissen of de kandidaat Onderneming al dan niet beschikt over een gezonde organisatie. Op basis van deze resultaten zal de Vennootschap beslissen of de Onderneming een Crowdfunding campagne kan starten op het Platform.

13.3.    De waarde van een Onderneming, bepaald volgens de traditionele evaluatietechnieken, wordt vastgesteld in functie van diens potentiele toekomstige prestaties. Bij het nemen van een beslissing tot investering dient men rekening te houden met het conjunctureel karakter ervan. De waardering van de investering wordt bepaald op een vast bedrag, rekening houdend met de expertise van het team van de Vennootschap. Rekening houdend met het conjunctureel karakter ervan kan de Vennootschap echter niet de nauwkeurigheid garanderen. In ieder geval is de vervulling van deze opdracht een middelenverbintenis, en kan de Vennootschap het succes van de investering niet garanderen.

14.          Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

14.1.    De Leden verbinden zich ertoe hun transacties ter goeder trouw te realiseren en geen transacties uit te voeren met frauduleuze en illegale doeleinden, of op een manier die de Vennootschap opzettelijk schaadt. De Leden verbinden zich ertoe enkel fondsen te gebruiken voor transacties voortkomend uit een toegelaten activiteit en die geen inbreuk doen op de bepalingen die van toepassing zijn op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen of de financiering van terrorisme.

 

15.          Elektronische registratie en bewijs

15.1.    Het Lid aanvaardt dat de Account die voor hem wordt aangemaakt bij de registratie op het Platform gelijkstaat met een elektronische handtekening van het Lid en diens handgeschreven handtekening vervangt voor alle verrichtingen doorgegeven via het Platform, alsook voldoende de identiteit bewijst van het Lid als opdrachtgever. Het Lid aanvaardt dat elke verrichting die wordt voorafgegaan door gebruik van de Inloggegevens onweerlegbaar geacht zal worden uit te gaan van het Lid, die er zich uitdrukkelijk toe verbindt om daarvan alle gevolgen op zich te nemen.

15.2.    Het computersysteem van de Vennootschap registreert alle verrichtingen die door het Lid worden uitgevoerd via het Platform. Het Lid aanvaardt uitdrukkelijk dat het bestand van de Vennootschap waarin de verschillende door hem doorgegeven verrichtingen geregistreerd worden dezelfde waarde heeft als een origineel document en bewijskracht heeft voor de partijen, onder welke vorm dan ook.

15.3.    In geval van betwisting met betrekking tot de al dan niet effectieve ontvangst of met betrekking tot de inhoud van email of informatie via het Platform, zal het email log respectievelijk het computersysteem van de Vennootschap en het document zoals ontvangen door de Vennootschap primeren. Met betrekking tot een per email verzonden gescand bericht is elke persoon geldig verbonden door de reproductie van zijn handtekening op het door de Vennootschap ontvangen bericht. Het Lid draagt alle schadelijke gevolgen van vergissing of bedrog, behoudens voor zover bewezen wordt dat de schadelijke gevolgen voortvloeien uit het bedrog van een personeelslid van de Vennootschap.

15.4.    Conform de Wet Crowdfunding worden de registratiegegevens, de Geschiktheidstest en de verrichtingen gerealiseerd door het Lid bijgehouden in een klantdossier gedurende een periode van minstens vijf (5) jaar na het einde van de contractuele relatie.

16.          Intellectuele eigendomsrechten

16.1.    Alle bestanddelen die beschikbaar zijn op de Website behoren tot de intellectuele eigendom van de Vennootschap en zijn bijgevolg auteursrechtelijk beschermde werken.

16.2.    Elke reproductie en verspreiding van deze bestanddelen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap stelt de overtreders bloot aan wettelijke vervolging.

17.          Verplichtingen en Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

17.1.    Alle verbintenissen van de Vennootschap in het kader van Crowdfunding en het Platform vormen middelenverbintenissen. De Vennootschap garandeert in geen enkel geval het succes van een investering in een Project door de intekening op Effecten. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van totaal of gedeeltelijk verlies van de investering in een Onderneming. Evenzeer zal elke betwisting tussen een Onderneming en één of meerdere Investeerders, meer bepaald inzake ingetekende Effecten, niet tegenstelbaar zijn aan de Vennootschap. In elk geval is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap beperkt tot alle directe schade die zij zou veroorzaakt hebben door haar eigen opzettelijke en zware fout.

17.2.    De Vennootschap garandeert de informatie gegeven door de Ondernemingen niet. De Internaut zal zelf de informatie verzamelen en verifiëren om te beslissen of hij zal investeren.

17.3.    De informatie en documenten beschikbaar op de Website zijn afkomstig van geverifieerde bronnen en worden dus verondersteld betrouwbaar te zijn. Bovendien zullen regelmatige updates uitgevoerd worden door het team van de Vennootschap in functie van hun evolutie. Het komt het Lid ook toe de nauwkeurigheid, de kwaliteit et de effectieve update van de gegeven informatie te controleren. De Vennootschap kan tevens niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebrekkige informatie en documenten gegeven door de Ondernemingen.

17.4.    Het Lid is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website en zijn persoonlijke Account. De Vennootschap zal dus niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden van welke schade dan ook voortvloeiend uit het slechte gebruik van zijn Account door het Lid in kwestie en in het bijzonder het frauduleus gebruik van de Account. Ingeval dit gebeurt zal het Lid zo spoedig mogelijk het team van de Vennootschap verwittigen teneinde zo goed mogelijk deze situatie te verhelpen.

17.5.    De Vennootschap verbindt zich ertoe de Investeerder te informeren in geval van vertraging of annulering van een Project. In zulk geval kan de Vennootschap niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen en schade voorvloeiend uit deze vertraging of annulering van een Project.

18.          Verbonden risico’s voor de investeerders

18.1.    Leden die beslissen te investeren in een financieel instrument gecommercialiseerd door de Vennootschap zijn er zich volledig van bewust financiële Risico’s te lopen verbonden aan hun investering(en).

18.2.    De Risico’s verbonden aan een investering in kapitaal (aandelen) zijn de volgende:

 

1. Insolvabiliteitsrisico

 

Aandelen vormen risicokapitaal: de vennootschap die deze uitgeeft, is niet gehouden deze terug te betalen. In het geval van faillissement, kunnen de aandelen vrijwel al hun waarde verliezen.

 

2. Beperkte liquiditeit

 

Aandelen kunnen weinig liquide zijn. Met andere woorden, indien er geen liquide en actieve markt voor de aandelen bestaat, is het mogelijk dat de effecten pas na enkele jaren opnieuw verkocht kunnen worden. Dit risico kan zich vertalen in een effectieve onmogelijkheid om ze te verkopen of een gebrek aan liquiditeit.

 

3. Valutarisico

 

Geen voor aandelen uitgedrukt in euro. Voor andere valuta hangt het af van hun volatiliteit:

risico op verlies door wisselkoersveranderingen op het moment van de wederverkoop van de aandelen. Veranderingen in de wisselkoers kunnen een negatief en positief effect hebben op het rendement van een investering in aandelen. Zelfs als het aandeel uitgedrukt is in euro, bestaat er een valutarisico wanneer een deel van het vermogen of de inkomsten van de onderneming worden gewaardeerd in vreemde valuta. Vijf grote regio's kunnen onderscheiden worden in het kader van het valutarisico: de eurozone, Europese landen buiten de eurozone (het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden, enz.), de dollarzone, Japan en opkomende landen (Azië exclusief Japan, Latijns-Amerika en Centraal-Europa).

 

4. Renterisico

 

In het algemeen heeft een stijging van de rentevoeten op de markten een negatieve invloed op de evolutie van de aandelenkoers.

 

5. Risico op prijsschommelingen

 

Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de onderneming, de evolutie van de sector waarin ze actief is en van de algemene evolutie van de aandelenmarkt. Een zogenaamd "speculatief" aandeel geeft een groter risico op prijsschommelingen dan een aandeel van een onderneming waarvan de economische bedrijvigheid stabiel is.

 

6. Risico van gebrek aan inkomen

 

Het dividend is een variabel inkomen. De vennootschap kan om verschillende redenen beslissen om in bepaalde jaren geen dividend uit te keren.

 

7. Kapitaalrisico

 

Er is altijd een risico om een aandeel met verlies terug te verkopen (d.w.z. tegen een prijs die lager is dan de aankoopprijs). Dit risico is hoog, vooral op korte termijn.

 

8. Andere risico's

 

Het marktrisico (onzekerheid over de evolutie van de marktrente, de inflatie, economische conjunctuur, politieke situaties en onverwachte gebeurtenissen) kan nooit worden uitgesloten voor aandelenmarkten. Voor buitenlandse aandelenmarkten bestaat er een specifiek risico, omdat hun evolutie globaal ongunstiger kan zijn dan die van de referentiemarkt.

18.3.    De risico’s verbonden aan een investering in schuldinstrumenten (lening) zijn de volgende:

 

9. Insolvabiliteitsrisico

 

Afhankelijk van de kwaliteit van de emittent-vennootschap

 

10. Beperkte liquiditeit

 

Afhankelijk van het bestaan en de werking van een secundaire markt voor de titel. Hoe hoger het aantal transacties, hoe lager het liquiditeitsrisico.

 

11. Valutarisico

 

Geen voor de obligaties uitgedrukt in euro. Wel voor de vreemde valuta: het valutarisico zal afhangen van de valutawaarde in dewelke de obligatie is uitgedrukt, die kan verhogen of verminderen in verhouding met de euro.

 

12. Renterisico

Ja. In geval van een verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger is dan de nominale rentevoet van de obligatie, zal de investeerder een waardeverlies lijden. In feite zal de koers van de obligatie dalen tot een niveau waarop het rendement (de rentevoet van de koers) gelijk zal zijn aan het rendement van een nieuw uitgegeven obligatie (gewoonlijk tegen pariwaarde) op de primaire markt. In het tegenovergestelde geval (waarin de marktrente lager is dan het nominale rentevoet van de obligatie), realiseert de belegger een winst.

19.          Voorkomen van belangenconflicten

19.1.    De Vennootschap heeft gepaste organisatorische en administratieve maatregelen genomen, waaronder een beleid inzake belangenconflicten, met als bedoeling alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat belangenconflicten tussen de Vennootschap (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers en verbonden ondernemingen) en de Leden, of tussen Leden onderling, de belangen van een Lid nadelig zouden beïnvloeden, waaronder specifieke maatregelen om belangenconflicten te beheren die zouden voortvloeien uit het produceren en verspreiden van research door de Vennootschap.

19.2.    Om mogelijke belangenconflicten op passende wijze te beheren, heeft de Vennootschap gepaste procedures en maatregelen uitgewerkt die erop gericht zijn situaties op te vangen in dewelke zich een belangenconflict kan voordoen, en om te bewerkstelligen dat de personen die betrokken zijn in deze diverse types van activiteiten, die activiteiten kunnen uitvoeren met een gepast niveau van onafhankelijkheid.

19.3.    Indien de maatregelen genomen om een belangenconflict te beheren niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op schade van de belangen van een Lid kan vermeden worden, zal het Lid ingelicht worden op een duidelijke en duurzame manier alvorens de dienst geleverd worden, van de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De gegeven informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, in het licht van de persoonlijke situatie van het Lid, zodat deze kan beslissen om al dan niet gebruik te maken van de voorgestelde diensten met alle kennis van zaken. Indien het Lid om deze reden beslist niet verder gebruik te maken van de voorgestelde diensten zal geen vergoeding verschuldigd zijn in zijnen hoofde.

20.          Fiscale voordelen

20.1.    Tax Shelter

De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners in België die investeren in kapitaal in bepaalde vennootschappen door middel van het Platform, kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% van de investering – naargelang de omvang van de gefinancierde Onderneming – met een maximum van 100.000 euro geïnvesteerd per persoon en per jaar.

 

Dit belastingverminderingsmechanisme, ook “tax shelter” genoemd, is opgenomen in artikel 145/26 van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

 

Wanneer een Onderneming die verklaart dat zij in aanmerking komt voor de tax shelter een aanvraag indient, zal de Vennootschap de onderneming evalueren teneinde te bepalen of zij van het tax shelter regime kan genieten. Zij zal haar beslissing nemen op basis van een voorafgaande analyse uitgevoerd door de teams die instaan voor juridische vragen en het beheer van activa.

 

De Vennootschap zal tevens op dezelfde basis het percentage van belastingvermindering vaststellen dat op de Onderneming van toepassing kan zijn (30% of 45%).

 

Eens de Crowdfunding verrichting wordt opgestart, hebben de Investeerders die deelnemen aan de Crowdfunding de mogelijkheid te investeren in het Project dat geniet van de tax shelter, dat zal geïdentificeerd en gepromoot worden door een speciaal label.

 

Voor elk Project dat in aanmerking komt voor de tax shelter zal de Vennootschap het totaal bedrag van belastingvermindering per investering aanduiden waarvan elke Investeerder kan genieten op basis van zijn investering. Dit wordt steeds duidelijk aangeduid in het Informatiedocument opgesteld naar aanleiding van de Crowdfunding verrichting.

 

Na de formalisering van de Investering in de Onderneming zullen de Investeerders spoedig ingelicht worden van alle details. Een geïndividualiseerd fiscaal attest te voegen bij de jaarlijkse aangifte in de belastingen zal aan de Investeerder geleverd worden op de webruimte van zijn persoonlijke Account.

 

Het hierboven uiteengezette proces inzake het fiscaal attest zal gedurende vier jaar herhaald worden teneinde de investering en de belastingvermindering te valideren. Tijdens deze periode dient de Onderneming te allen tijde te voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van de tax shelter. Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nageleefd worden zal de Vennootschap de voorwaarde van overeenstemming toevoegen in de verklaringen en waarborgen van de overeenkomst met de Onderneming. De Onderneming blijft verantwoordelijk voor het bewerken, valideren en communiceren van de informatie vereist door de reglementering inzake de tax shelter (tenzij anders bepaald door de wet), daarbij inbegrepen voor de fiscale attesten.

20.2.    Vrijstelling van roerende voorheffing

 

Sommige Investeerders zullen ook kunnen genieten van een fiscaal voordeel verbonden aan een investering onder de form van lening. Dit voordeel wordt uiteengezet in artikel 21 van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

 

Wanneer een Onderneming, die verklaart in aanmerking te komen voor dit voordeel, een aanvraag indient zal de Vennootschap de Onderneming evalueren teneinde te bepalen of zij kan genieten van de fiscale stimuleringsregeling. Zij zal deze beslissing nemen op basis van een voorafgaande analyse uitgevoerd door de teams verantwoordelijk voor juridische vragen en het beheer van activa.

 

Eens de Crowdfunding verrichting werd opgestart, hebben de Investeerders die deelnemen aan de Crowdfunding de mogelijkheid te investeren in het Project dat zal geïdentificeerd worden en gepromoot door een speciaal label.

 

Voor elk Project dat in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling zal de Vennootschap een totaal maximum bedrag van vrijstelling van voorheffing per investering aanduiden waarvan elke Investeerder kan genieten op basis van zijn investering.

 

Dit wordt steeds duidelijk vermeld in het Informatiedocument opgesteld naar aanleiding van de Crowdfunding verrichting.

 

Na de formalisering van de Investering in de Onderneming door een leningsovereenkomst tussen de Onderneming en de Investeerder zullen de Investeerders spoedig ingelicht worden van alle details. Een geïndividualiseerd fiscaal attest te voegen bij de jaarlijkse aangifte in de belastingen zal aan de Investeerder geleverd worden op de webruimte van zijn persoonlijke Account voor elke betaling van interesten.

 

De Onderneming blijft verantwoordelijk voor het bewerken, valideren en communiceren van de informatie vereist door de reglementering inzake de vrijstelling van voorheffing (tenzij anders bepaald door de wet), daarbij inbegrepen voor de fiscale attesten.

21.          Klachten

21.1.    Elk Lid is ertoe gehouden melding te maken van zijn klachten of bemerkingen met betrekking tot tegenstrijdigheden die hij zou vaststellingen in de documenten of in elk ander bericht, in welke vorm dan ook opgesteld, hem meegedeeld of bezorgd door de Vennootschap.

21.2.    Elke klacht dient zo spoedig mogelijk gericht te worden aan de Vennootschap per email [EMAILADRES] en dient ten laatste toe te komen bij de Vennootschap dertig (30) kalenderdagen na de feiten of na het ogenblik waarop het Lid kennis kreeg van de feiten. Behalve uitdrukkelijk anders bepaald door de wet zal elke reclamatie of klacht ontvangen na deze termijn te laat en onontvankelijk verklaard worden en geen enkel recht op compensatie doen ontstaan.

22.          Communicatie en Taal

16.1.    Het Lid verbindt zich ertoe enkel met de andere Leden (de Ondernemingen inbegrepen) te communiceren via het Platform en de voorziene communicatiemiddelen. Het is een Lid in geen enkel geval toegelaten te communiceren met andere Leden (de Ondernemingen inbegrepen) via een ander kanaal dan het Platform binnen het kader van het/de Project(en). Indien een Lid meent dat de bestaande communicatiemiddelen ontoereikend zijn, zal hij de Vennootschap contacteren per email [hello@1001pact.com] of per telefoon [02 588 27 57].

22.2.    Indien een Lid een emailadres vermeldt tijdens het registratieproces, zal de Vennootschap ervan uitgaan dat het Lid e-mails en Internet aanvaardt als communicatiemiddel dat de Vennootschap mag gebruiken voor haar mededelingen aan het Lid. De Vennootschap is tevens gemachtigd via fax of elektronische post elke kennisgeving te verzenden die normaal per aangetekende brief verstuurd zou worden, tegen overhandiging van een ontvangstbewijs door het Lid.

23.3.    Ingeval een Lid informatie van de Vennootschap ontvangt per email of welke vorm dan ook van telefonische of elektronische verzending, aanvaardt het Lid dat de Vennootschap geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de mate waarin de zo verzonden informatie correct en volledig werd ontvangen, noch enige vertraging of onderbreking van transmissie of eventuele schade na het gebruik van deze inlichtingen door het Lid of door derden die in hun bezit komt.

23.4.    Het Platform is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

23.5.    De communicatie tussen de Leden en de Vennootschap kan verlopen in het Nederlands, Frans of Engels. Bij het begin van de cliëntrelatie kan het Lid aangeven in welke taal de communicatie bij voorkeur zal gebeuren. Bij gebrek aan dergelijke keuze zal de taal van de registratiedocumenten geacht worden de door het Lid gekozen taal te zijn. Het Lid kan deze voorkeurtaal te allen tijde wijzigen door hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot de Vennootschap per email [hello@1001pact.com] of per brief aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (zoals bepaald hierboven in de definities).

23.6.    De Leden begrijpen en gaan ermee akkoord dat bepaalde informatie, en in het bijzonder de informatie over de Projecten en de Effecten die worden aangeleverd door de Onderneming, in een andere taal dan de voorkeurtaal ter beschikking worden gesteld indien dit een taal is die gebruikelijk is op de Belgische financiële markten (bijvoorbeeld, het Engels).

24.          Hyperlinks

24.1.    De Vennootschap oefent geen controle uit over en is niet aansprakelijk voor de Websites of Internetlocaties van derden waartoe een Lid toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die terug te vinden zijn op het Platform. De Vennootschap verstrekt dergelijke “hyperlinks” enkel voor het gemak van het Lid en heeft de informatie of de software terug te vinden op dergelijke locaties niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. Het verstrekken van de mogelijkheid om via “hyperlinks” naar andere Websites of Internetlocaties te surfen kan geenszins beschouwd worden als een vorm van advies noch als bekrachtiging of een instemming met informatie die op deze locatie te vinden is, noch met betrekking tot de veiligheid van Websites naar dewelke de “hyperlinks” verwijzen.

De Vennootschap kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de toegang tot deze Websites van derden door een Internaut, noch voor het bezoeken en gebruiken van deze Websites voor wat betreft hun inhoud, producten en diensten beschikbaar op deze Websites of vanaf deze Websites, en kan tevens niet beschouwd worden deze Websites of hun inhoud te publiceren of goed te keuren. De regels van toepassing op de Website zijn dit niet meer vanaf de toegang op deze Websites van een derde op een dergelijke Website door middel van de hyperlinks beschikbaar op de Website.

24.2.    De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af in verband met het doorsturen van de link van projectpagina’s naar potentieel geïnteresseerde Leden of derden. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de link, noch voor het ontvangen en het doorsturen van deze link, noch voor enige communicatie die via degelijke links of op enige andere wijze buiten het Platform om zouden plaatsvinden tussen Investeerders en Ondernemingen of tussen Leden onderling.

25.        Privacy beleid onder de AVG

Onder de nieuwe regelgeving van de AVG (Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016), in werking getreden op 25 mei 2018, is Lita.co gehouden, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, om u in kennis te stellen van de aard, het doel en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de rechten die u bezit ingevolge deze verwerking.

Deze informatie betreft:

 • - de wijze waarop wij uw gegevens verwerken vanaf het moment waarop u zich inschrijft op onze website of een abonnement neemt om te genieten van de diensten zoals beschreven in deze algemene voorwaarden; en
 • - de verbintenissen die wij aangaan om u het respect voor, de integriteit van en de veiligheid van deze gegevens  te garanderen.

25.1 De gegevens die onze onderneming verzamelt, en het doel van deze verzameling

In het kader van onze relaties en om ons toe te laten de toepasselijke regelgeving op onze activiteiten te respecteren, zijn wij ertoe gehouden om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verzamelen en te verwerken, in het bijzonder door middel van antwoorden op online vragenformulieren. In elk geval betreft het hier enkel gegevens die adequaat en strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, die in het algemeen verband houden met de goede werking van de diensten die wij u aanbieden en met inachtneming van de wettelijke of reglementaire verplichtingen waartoe onze onderneming is gehouden voor het uitoefenen van haar activiteiten:  

 • - Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, geslacht, e-mail adres, wachtwoord, postcode, land van verblijf en telefoonnummer;
 • - Gegevens om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, zoals uw instemming met de huidige algemene voorwaarden en de risico’s die verwant zijn aan investeringsoperaties, de geschiktheidstest houdende vragen in verband met uw financiële situatie (uw inkomen en uw vermogen), uw kennis en ervaring met investeringen, uw investeringsdoelstelling, uw risicotolerantie, uw capaciteit om verliezen te incasseren, uw bankgegevens en alle andere gegevens die met uw toestemming zijn verkregen of verzameld conform de wettelijke verplichtingen of die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten;
 • - De gegevens die specifiek zijn voor de projectontwikkelaars, zoals de datum en plaats van geboorte, de woonplaats, de familiale situatie, de professionele loopbaan en elke andere informatie in verband met het project noodzakelijk voor de selectie of de due diligence van het project en de perfecte kennis hiervan door de potentiële investeerders;
 • - Statistische gegevens zoals uw internetbrowser en het gebruikte materiaal voor het beheer van ons systeem, de verbetering van de kwaliteit van onze diensten en het ter beschikking stellen van statistieken.

Deze gegevens werden verzameld als gevolg van onze online verzoeken, op het moment van uw inschrijving op onze website of uw abonnement, hetzij in de hoedanigheid van « lid » of « lid-investeerder » in de zin van artikel 3 van deze algemene voorwaarden, met een expliciet, legitiem, proportioneel en welbepaald doel.

Het doel van deze verzameling houdt strikt verband met het verlenen van onze diensten, inclusief onze nieuwsbrieven en regelmatige communicatie in verband met nieuwe projecten, met de wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien en noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten, in het bijzonder in verband met het beheer van uw profiel vanaf uw inschrijving op onze website, het opvolgen van uw dossier en met het oog op het verzekeren van  de kwaliteit en de veiligheid van onze diensten. Wat onze website betreft, is deze in essentie beperkt tot het verzamelen  van statistische  gegevens van onze bezoekers via « Google Analytics » (zie ook het deel in verband met het beheer van cookies onder artikel 26, supra).

25.2 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, die borg staat voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens, is de vennootschap 1001PACT, SAS met variabel kapitaal, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 28, rue de Strasbourg, 94300 Vincennes, Frankrijk eigenaar van de website www.LITA.co.

25.3 De bestemmelingen van deze verzamelde gegevens

 • - Het personeel van onze vennootschap: beperkt tot het personeel van de  « back office » en het informatiesysteem, houder van een specifieke machtiging, belast met het opvolgen van uw dossier, dat een sensibilisatie opleiding heeft gekregen in verband met de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens;
 • - De verwerkers van onze vennootschap: dienstverleners in verband met  informatica, hosting, beveiligde online betaling en accounting. Deze verwerkers handelen enkel onder onze instructies en hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens behalve voor het verlenen van de diensten die wij hen toevertrouwen. Zij zijn gehouden tot dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen als wijzelf.
 • - Indien van toepassing de openbare autoriteiten : indien zij ons hierom verzoeken of in het kader van de op ons toepasselijke wetgeving. In deze hypothese zullen enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om  aan hun verzoek te voldoen worden gecommuniceerd.

Wij bevestigen u dat uw gegevens bewaard worden op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden en dat zij enkel worden gecommuniceerd aan personen die er kennis van dienen te nemen om onze diensten te kunnen verlenen, met uitsluiting van elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden van derden en dat zij meer in het algemeen, behalve in de bovengenoemde gevallen, niet worden overgedragen aan derde partijen.

In elk geval worden uw gegevens niet overgedragen voor andere doeleinden dan deze zoals hiervoor uiteengezet, behalve indien uw voorafgaande toestemming is verkregen, dewelke u op elk moment kan intrekken.

25.4 Duur van de retentie van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor de duurtijd die strikt noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden hiervoor vermeld, en meer specifiek voor een periode van 3 jaar gerekend vanaf  uw uitschrijving op onze website, en dit zowel om onze wettelijke verplichtingen na te komen als om het bewijs van een contract of een recht te kunnen vaststellen. Bij het verstrijken van deze periode worden deze gegevens verwijderd, tenzij een wettelijke beperking voor bepaalde gegevens (zoals deze in verband met investeringsactiviteiten) ons verplicht tot retentie door archivering voor een langere termijn om bewijsredenen.

25.5 De voorziene veiligheidsmaatregelen

Wij hebben fysieke en juridische veiligheidsmaatregelen voorzien om de integriteit van uw gegevens te garanderen, en verzoeken onze verwerkers om hetzelfde te doen.

Deze maatregelen bestaan in het bijzonder uit de beveiliging van de computers met wachtwoorden, het sluiten van een sessie bij afwezigheid, het regelmatig opslaan van de gegevens in een beveiligde omgeving, versleuteling van gegevens bij overdracht, een procedure van autorisatie en beveiliging van de lokalen.

Deze maatregelen beschermen de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

25.6 Uw rechten en de uitoefening hiervan

In toepassing van deze nieuwe regelgeving, heeft u recht op het volgende:

 • - Toegang: u heeft recht op toegang tot uw  persoonsgegevens die wij bijhouden. U kan dit uitoefenen door ons een brief te sturen naar het adres zoals vermeld in punt 25.2;
 • - Rechtzetting : indien u van mening bent dat deze gegevens onvolledig of niet correct zouden zijn, kan u ons verzoeken (per brief, zoals eerder vermeld) deze recht te zetten, waaraan wij zo snel mogelijk gevolg zullen geven;
 • - Beperking : in bepaalde exhaustief opgesomde gevallen, heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • - Overdracht : u geniet het recht van de draagbaarheid van uw persoonsgegevens en hun overdracht naar een bestemmeling naar keuze, in een formaat dat gemakkelijk overdraagbaar is;
 • - Verwijdering: u kunt onze vennootschap verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, in het bijzonder wanneer wij geen legitieme en proportionele redenen meer hebben om deze te bewaren, met voorbehoud van de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren voor het uitoefenen van onze activiteiten. Wij willen u er op wijzen dat door de verwijdering van uw gegevens de toegang tot onze diensten onmogelijk kan worden gemaakt ;
 • - Indienen van een klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL indien u van mening bent dat wij onze rechten hebben overschreden. Wij danken u echter om eerst contact op te nemen met onze vennootschap met het oog op het vinden van een oplossing die u het best zou schikken ;
 • - Verzet: Indien u onze nieuwsbrieven en/of onze investeringsvoorstellen niet langer wenst te ontvangen, volstaat het om op de specifiek hiervoor bestemde link te klikken in de e-mails die wij u hieromtrent hebben verzonden ; en
 • - Instructies geven voor na uw overlijden: u heeft het recht om specifieke instructies te geven in verband met uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Tenslotte, voor het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven vermeld, dient u ons een brief te verzenden naar het adres zoals vermeld in punt 25.2 hierboven, samen met een getekende kopie van uw identiteitsbewijs.


 • 26. Cookies
 • Voor het gebruik van de diensten van de website kan het noodzakelijk zijn om “cookies” te plaatsen, zijnde tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies kunnen noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze diensten, alsook kunnen zij de raadpleging optimaliseren en uw gebruikservaring verbeteren en personaliseren. Deze kunnen ons tevens toelaten om te weten op welke wijze onze website wordt gebruikt (bezochte pagina’s, parcours tijdens het bezoek), en om statistieken over bezoekersaantallen op  te stellen om de ergonomie van de website te verbeteren. Deze laatste soort cookies worden geïmplementeerd  door middel van Google Analytics, Intercom, Salesforce, Google Adwords, Facebook Ads.

  In elk geval zal het weigeren van deze cookies of het verwijderen ervan geen weerslag hebben op uw mogelijkheid om onze website te bezoeken.

  Kan de verbinding gebeuren vanaf uw Google+, LinkedIn of Facebook account, wat een cookie genereert die uitgaat van een derde, zijnde het desbetreffende sociale netwerk.

  U beschikt over verschillende middelen om de implementatie van deze cookies te beheren, waaronder ook hun permanente verwijdering. Ter herinnering geven wij aan dat de meeste internetbrowsers (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, enz.) deze cookies standaard accepteren. U beschikt over de mogelijkheid om deze standaardinstelling te wijzigen door de instellingen aan te passen in uw browser, waarbij de configuratie voor elke browser anders is (gelieve de specifieke voorwaarden van uw browser na te gaan).

  U kan de cookies blokkeren, of aan uw browser vragen om u voorafgaand aan de installatie van een cookie te informeren, of ze verwijderen, waarbij u zich dient te herinneren dat deze cookies een beperkte levensduur hebben op uw computer.

  27         Diversen

  27.1.    Wijziging

  De Vennootschap heeft het recht om de bepalingen van onderhavige AGV en de regels en functionaliteiten van het Platform op elk ogenblik éénzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De Vennootschap zal deze wijzigingen en/of aanvullingen bekendmaken op het Platform en zij zullen bindend zijn vanaf de datum vermeld in de bekendmaking. Ingeval een Lid niet akkoord gaat met de aldus gewijzigde of aangevulde AGV, dient hij zijn Account te beëindigen conform artikel 23.2. Wanneer de Internaut zijn account niet beëindigt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.

  27.2.    Overdracht van rechten en verplichtingen

   

  27.2.1. Een Lid mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze AGV niet geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde (bij wijze van verkoop, inbreng, schenking of enige andere verrichting, waaronder een verkoop of een inbreng in een bedrijfstak of een algemeenheid, een fusie of een splitsing) zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Zolang deze toestemming niet is verkregen, blijft het Lid gehouden tot uitvoering van alle verplichtingen die hij wenste over te dragen (onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen waarop de Vennootschap zich zou kunnen beroepen in geval van overtreding van dit artikel).

   

  27.2.2. Het is de Vennootschap toegestaan om zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het Lid haar rechten en verplichtingen onder deze AGV geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, voor zover deze derde over de nodige kennis en middelen beschikt om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de AGV verder te zetten.

   

  27.2.3. Onder voorbehoud van de overdrachtsbeperkingen vermeld in dit artikel 27.2, strekken de bepalingen van deze AGV tot voordeel van, en zijn ze bindend voor, de partijen alsook hun respectieve erfgenamen, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

  21.3.    Splitsbaarheid 

  Indien onder het toepasselijk recht een bepaling van deze AGV geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze AGV en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze AGV behouden. De nietige of buiten beschouwing gelaten bepaling wordt vervangen door de wettelijke bepalingen die de bedoelingen van betrokken partijen zo dicht mogelijk benaderen.

  27.4.    Verzaking

  Tenzij anders voorzien in deze AGV kan de nalatigheid of de vertraging van de Vennootschap bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze AGV in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig andere recht of rechtsmiddel waarop de Vennootschap zich kan beroepen krachtens deze AGV. Evenmin belet de gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze AGV de Vennootschap om zich te beroepen op de volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of op de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel waarop de Vennootschap zich kan beroepen krachtens deze AGV. Elke verzaking door de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren en te worden ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap.

  27.5.    Bewaring

  De Vennootschap is niet verplicht haar boekhouding, de verantwoordingsstukken en alle andere documenten voor een langere termijn of in een andere vorm te bewaren dan haar door de wet wordt opgelegd. Bij opvraging van documenten, van welke aard ook, heeft de Vennootschap het recht aan de verzoeker opzoekingskosten aan te rekenen.

  27.6.    Verjaring 

  Elke vordering tegen de Vennootschap verjaart na een termijn van vijf (5) jaar, tenzij er kortere wettelijke verjaringstermijnen bestaan. De termijn van vijf (5) jaar loopt vanaf de datum van het feit dat tot de vordering aanleiding geeft.

  27.7.    Toepasselijk recht

  Deze AGV en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht.

  27.8.    Bevoegde rechtbanken

  Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze AGV ontstaan) behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De Vennootschap is niettemin gerechtigd van deze bepaling af te wijken indien zij dit opportuun acht, en zij behoudt zich het recht voor om geschillen voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.

  Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung des Services MANGOPAY und des elektronischen Geldes

  Vereinbart zwischen:

  dem Kunden als natürliche geschäftsfähige Person, welcher das von der Kapitalgesellschaft MANGOPAY. S.A. über die Anwendung MANGOPAY ausgegebene elektronische Geld in seinem eigenen Namen nutzt, hier nachfolgend mit „Sie“ oder mit der „Nutzer“ bezeichnet auf der einen Vertragsseite; und

  MANGOPAY. S.A., Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts mit einem Betriebskapital von 2.000 000 Euro, deren Gesellschaftssitz sich in 59 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg befindet und im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter der Nummer B173459 eingetragen ist, hier nachfolgend mit „MANGOPAY“ oder mit der „Emittent MANGOPAY“ bezeichnet auf der anderen Vertragsseite;

  hier nachfolgend gemeinsam als die „Vertragsparteien“ bezeichnet.

  Warnhinweis

  Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung des Services MANGOPAY und des elektronischen Geldes aufmerksam. Sollten Sie das Angebot nutzen wollen, müssen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen und Sie im Rahmen des Registrierungsverfahrens akzeptieren. Sie bestätigen, in Deutschland ortsansässig zu sein. Sie verpflichten sich, die für diese Nutzer reservierte Webseite gegebenenfalls zu verlassen und sich mit der Webseite des Landes, in dem Sie ortsansässig sind und auf welcher Sie die auf Sie zutreffenden Geschäftsbedingungen finden, zu verbinden.

  1. Begriffserklärungen

  Für die Zwecke der vorliegenden Vereinbarung werden die nachfolgenden Begriffe folgendermaßen bestimmt:

  MANGOPAY: bezeichnet die Programmierschnittstelle (API - „Application Programming Interface“), welche dem Partner durch den Emittenten MANGOPAY für die Zwecke der Einrichtung einer Bezahlfunktion durch Ausgabe von elektronischem Geld (E-Geld) auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird.

  Bank: Crédit Mutuel Arkéa und ING Luxembourg oder jedes andere in einem der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums anerkanntes Kreditinstitut, das auf Betreiben des Emittenten MANGOPAY zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt an deren Stelle treten kann.

  Begünstigter: Person, zu deren Gunsten das E-Geld im Rahmen eines Bezahlvorgangs übertragen wird. Es wird erklärt, dass es sich bei dem Begünstigten um einen in eine Transaktion aktiv eingebundenen Nutzer oder im Rahmen eines gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite vorgesehenen eventuellen karitativen Programms des Händlers gegebenenfalls um eine gemeinnützige Organisation handeln kann.

  Bankkarte: eine im Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig anerkannte und gültige Geld- oder Kreditkarte, unter dem Vorbehalt, dass diese vom Emittenten MANGOPAY akzeptiert wird (Visa, MasterCard, CB).

  Allgemeine Geschäftsbedingungen: bezeichnen das vorliegende Dokument.

  Allgemeine Geschäftsbedingungen der Webseite: bezeichnen die zwischen dem Nutzer und dem Händler vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung der Webseite, welche insbesondere den Zugang zur Webseite und den Abschluss von Transaktionen, aufgrund derer die Eröffnung des auf den Namen des Nutzers lautenden Kontos für die Zwecke der Durchführung von Bezahlvorgängen und des Erwerbs von E-Geld veranlasst wurde, regeln.

  Besondere Bedingungen: Bezeichnet die bei der Anmeldung auf der Webseite durch den Nutzer bereitgestellten Daten und beinhaltet die für den Abschluss des Vertrags gemäß des vorliegenden Dokuments und die Verwaltung des Nutzerkontos erforderlichen Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, gültige E-Mail-Adresse, Passwort des Nutzers. Diese Daten werden an den Emittenten MANGOPAY zum Zwecke der Eröffnung eines Kontos übermittelt.

  Provision: bezeichnet die durch den Nutzer an den Händler infolge einer Transaktion zu entrichtende Provision. Konto: bezeichnet das auf Ersuchen des Händlers durch den Emittenten MANGOPAY in seinen

  Geschäftsbüchern eröffnete E-Geld-Konto auf den Namen des Nutzers.

  Vertrag: bezeichnet den zwischen dem Emittenten MANGOPAY und dem Nutzer unter Mitwirkung des Händlers geschlossenen Vertrag, der die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die mit dem Vertrag verbundenen Besonderen Bedingungen umfasst.

  Händler: bezeichnet ......................., welcher die Webseite betreibt und seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, ein Konto zu eröffnen, über dessen Webseite das durch den Emittenten MANGOPAY ausgegebene E- Geld zu erwerben und das E-Geld für Bezahlvorgänge an einen Begünstigten zu nutzen. Für diese Zwecke ist der Händler durch den Emittenten MANGOPAY ermächtigt, die Nutzer der Webseite mit E-Geld zu auszustatten.

  Emittent MANGOPAY: bezeichnet die MANGOPAY. SA, Emittent MANGOPAY des E-Gelds, für diese Zwecke in Luxemburg durch die Kommission zur Kontrolle des Finanzsektors (CSSF) unter der Referenznummer 3812 zugelassen.

  Identifikation: bezeichnet die zur Identitätsfeststellung eines Nutzers durch den Emittenten MANGOPAY erforderlichen Daten, welche aus einer Benutzer-Identifikation (gültige E-Mail-Adresse) und einem Passwort bestehen.

  Werktag: bezeichnet alle Kalendertage, ausnehmlich der Samstage, Sonntage und der in Kontinentalfrankreich geltenden Feiertage.

  E-Geld: bezeichnet den in elektronischer Form auf dem Server des Emittenten MANGOPAY gespeicherten Geldwert und stellt eine Verbindlichkeit des Nutzers gegenüber letzterem dar. Das E-Geld wird vom Emittenten MANGOPAY gegen die Hinterlegung der entsprechenden Geldmittel durch den Nutzer ausgegeben.

  Bezahlvorgang: bezeichnet die Zahlung an einen Begünstigten per Überweisung von E-Geld von einem Nutzerkonto auf ein Konto eines Begünstigten.

  Abhebung: bezeichnet einen Überweisungsauftrag auf das eigene Bankkonto des Begünstigten eines Gesamt- oder Teilbetrags der E-Geld-Verbindlichkeit gegenüber dem Emittenten MANGOPAY, gegebenenfalls abzüglich der fälligen Gebühren und in jedem Falle auf den durch die geltenden Gesetze zulässigen Umfang beschränkt.

  Rückerstattung(en): Rückerstattung der gesamten oder eines Teils der von einem Nutzer gehaltenen E-Geld- Verbindlichkeit durch den Emittenten MANGOPAY.

  Webseite: bezeichnet die vom Händler genutzte Internetseite ........................., in welche die Anwendung MANGOPAY eingebunden ist.

  Transaktion: eine vom Nutzer getätigte Transaktion gemäß der in den für die Nutzung der Webseite festgelegten Bedingungen, durch welche ein Bezahlvorgang stattfindet.

  Nutzer: jede natürliche auf eigene Rechnung handelnde Person, die das vom Emittenten MANGOPAY ausgegebene E-Geld zur Durchführung von Bezahlvorgängen nutzt.

  Gebühren: bezeichnet die für die kraft der vorliegenden Vereinbarung infolge der Ausgabe und der Verwaltung des E-Gelds an den Emittenten MANGOPAY zu zahlenden Gebühren in dem Umfang, der nach den geltenden Gesetzen zulässig ist.

  2. Gegenstand der Vereinbarung

  Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Festlegung der Bedingungen, zu denen der Emittent MANGOPAY gegenüber dem Nutzer die Leistungen der Ausgabe, Nutzung und Verwaltung des für die Zwecke der Durchführung von Bezahlvorgängen ausgegebenen E-Gelds gegen die Zahlung einer Gebühr erbringt.

  Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ergänzt um die Besonderen Bedingungen, umfassen den zwischen den Vertragsparteien hinsichtlich der Ausgabe, Nutzung und Verwaltung der des durch den Emittenten MANGOPAY ausgegebenen E-Gelds geschlossenen Vertrag in seiner Gesamtheit; sie werden entsprechend in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite aufgenommen, durch welche der Händler und der Nutzer aufgrund der mit den Transaktionen verbundenen Zahlungsmodalitäten eine vertragliche Bindung eingehen.

  Der Nutzer kann jederzeit und kostenlos auf eine Kopie dieser Dokumente durch Besuch der Webseite zugreifen. Sollte es zwischen den Vertragsparteien zu Streitigkeiten kommen, ist ausschließlich der Vertrag maßgebend.

  3. Registrierung des Nutzers 

   3.1 Vor der Registrierung zu erfüllende Bedingungen

  Um sich zu registrieren, muss der Nutzer eine natürliche Person mit einem Mindestalter von 18 (achtzehn) Jahren und rechtmäßig geschäftsfähig sein. Er erklärt, während der gesamten Vertragsdauer auf eigene Rechnung zu handeln.

  3.2 Registrierungsverfahren und Eröffnung eines Nutzerkontos

  Bei der Registrierung muss der Nutzer insbesondere seinen Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum, sowie seine Nationalität und das Land seines Wohnsitzes übermitteln.

  Der Nutzer muss eine aus einer Benutzer-Identifikation (gültige E-Mail-Adresse) und einem Passwort bestehende Nutzerkennung angeben. Er ist für die Geheimhaltung seiner Nutzerkennung vollumfänglich selbst verantwortlich. Er verpflichtet sich, zu keinem Zeitpunkt Konten, Namen oder Nutzerkennungen eines anderen Nutzers zu verwenden oder seine Nutzerkennung einem Dritten mitzuteilen. Er verpflichtet sich, den Händler im Falle des Verdachts der unzulässigen Nutzung seiner Nutzerkennung unverzüglich unter der folgenden Adresse zu informieren:..................................................... [Adresse des Kundenservice]. Er ist selbst für jegliche Nutzung seiner Nutzerkennung verantwortlich.

  Indem Sie die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, stimmen Sie zu, dass der Händler Sie für den Service des Emittenten MANGOPAY registriert, sobald er dies für erforderlich erachtet. Mit der Einrichtung Ihres Nutzerkontos wird der Vertrag formalisiert. Emittent MANGOPAY und Händler können eine Registrierungsanfrage ohne Begründung, sowie ohne Anspruch des Nutzers auf Entschädigung ablehnen. Der Emittent MANGOPAY behält sich zu jedem Zeitpunkt das Recht vor, über den Händler zusätzliche Informationen und Daten, sowie jegliche Nachweisdokumente, die er für sachdienlich hält, zu verlangen.

  Der Nutzer erklärt bei seiner Registrierung und für die gesamte Vertragsdauer:

  (a) dass er mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt ist

  (b) dass alle während seiner Registrierung angegebenen Informationen richtig, wahr und zum jeweiligen Zeitpunkt aktuell sind.

  3.3 Nutzungsbeschränkungen des E-Geld-Kontos

  Solange der Nutzer die nachfolgend genannten und vom Emittenten MANGOPAY zwecks Überprüfung der Identität verlangten Dokumente nicht übermittelt hat, gelten für den Nutzer die folgenden Beschränkungen:

  • -  ein Gesamtbetrag in Höhe von maximal 100 Euro E-Geld, über den der Nutzer innerhalb eines Monats über ein und dieselbe Webseite verfügen kann.

  • -  ein Gesamtbetrag in Höhe von maximal 2.500 Euro E-Geld, über den der Nutzer innerhalb eines Kalenderjahres über ein und dieselbe Webseite verfügen kann.

  • -  ein Rückerstattungsgesamtbetrag in Höhe von maximal 1.000 Euro E-Geld innerhalb eines Kalenderjahres über ein und dieselbe Webseite.

   Nach Erhalt der folgenden Dokumente – unter dem Vorbehalt, dass der Emittent MANGOPAY diese für zufriedenstellend erachtet – kann dieser die dem Nutzer als natürliche Person auferlegten Beschränkungen aufheben:

  • -  eine Kopie eines gültigen offiziellen Ausweisdokuments: für Deutsche der deutsche Personalausweis (Vorder- und Rückseite), für in Deutschland oder im Ausland wohnhafte Ausländer der Reisepass

  • -  sollte der Begünstigte nicht der wirtschaftliche Eigentümer des Guthabens sein, ein Identitätsnachweis des wirtschaftlichen Eigentümers mit einer Kopie seines deutschen Ausweisdokuments oder des Reisepasses, sofern der wirtschaftliche Eigentümer ein Ausländer ist, sowie gegebenenfalls eine Wohnsitzbestätigung, welche je nach Ermessen des Emittenten MANGOPAY verlangt werden kann

   Nach Erhalt der folgenden Dokumente – unter dem Vorbehalt, dass der Emittent MANGOPAY diese für zufriedenstellend erachtet – kann dieser die dem Nutzer als juristische Person auferlegten Beschränkungen aufheben:

   die Satzung ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister

  die Adresse des Gesellschaftssitzes und die Rechtsgrundlagen, nach denen die Gründung und die Funktionsweise der Gesellschaft geregelt sind

  eine von dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern unterzeichnete Erklärung der Gesamtheit der wirtschaftlich Berechtigten, die mehr als 10% des Betriebskapitals halten, sowie Vorlage eines Identitätsnachweises der wirtschaftlichen Eigentümer in ihrer Eigenschaft als natürliche Personen

  Identitätsnachweis des Geschäftsführers oder der Person, welche berechtigt ist, für die Gesellschaft im Rahmen der durchgeführten Vorgänge Verbindlichkeiten einzugehen

  eine auf den Namen der Gesellschaft lautende Bescheinigung über die Bankverbindung  Nach Erhalt der folgenden Dokumente – unter dem Vorbehalt, dass der Emittent MANGOPAY diese für zufriedenstellend erachtet – kann dieser die einem Verein in seiner Eigenschaft als Nutzer auferlegten Beschränkungen aufheben:

  • -  die Satzung

  • -  Identitätsnachweis des Vereinsvorsitzenden

  • -  Eingangsbeleg der Gründungserklärung

  Des Weiteren wird ausdrücklich erklärt, dass der Emittent MANGOPAY sich die Möglichkeit vorbehält, die vorstehend genannten Dokumente, anhand derer die Identitätsfeststellung des Nutzers und des wirtschaftlichen Kontoinhabers ermöglicht wird, gemäß der ab dem Zeitpunkt der Kontoeröffnung geltenden Vorschriften zu verlangen.

  4. Funktionsweise des Kontos 

  4.1 Erwerb von E-Geld

  Der Erwerb von E-Geld kann ausschließlich per Kreditkarte oder ein anderes von MangoPay akzeptierte Zahlungsmittel erfolgen. Der durch den Nutzer überwiesene Geldbetrag wird vom Emittenten MANGOPAY gegen die Ausgabe von E-Geld-Einheiten, die auf dem Konto des Nutzers aufbewahrt werden zu einem Nennwert gleicher Wertigkeit abzüglich der laut der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite festgelegten Gebühren vereinnahmt.

  4.2 Mit der Stornierung des E-Geld-Erwerbs verbundene Rückerstattungen

  Der Nutzer in seiner Eigenschaft als Inhaber des E-Gelds kann jederzeit die Rückerstattung des Gesamt- oder eines Teilbetrags des E-Gelds vor der Verwendung verlangen, sofern es noch nicht für Vorgänge zum Vorteil eines Begünstigten verwendet wurde. Rückerstattungsanfragen müssen rechtsgültig an die Adresse ............................... [E-Mail-Adresse des Kundenservice] gerichtet werden.

  In der Anfrage muss der Betrag der verlangten Rückerstattung, bei welchem es sich um einen Gesamt- oder einen Teilbetrag handeln kann, angegeben werden. Der Emittent MANGOPAY passt dementsprechend die Anzahl der durch ihn ausgegebenen und dem Nutzer auf dem Konto zur Verfügung stehenden E-Geld-Einheiten an. Der Emittent veranlasst einen Auftrag zur Gutschrift auf der Kreditkarte innerhalb einer Frist von 5 (fünf) auf den Erhalt des Nutzerauftrags folgenden Werktagen.

  4.3 Besitz von E-Geld

  Der E-Geld-Betrag befindet sich in der dem Nutzer zustehenden Höhe auf dem Konto:

  • -  bis zum Tage der Rückerstattung oder

  • -  bis zum Tag der Durchführung eines Bezahlvorgangs 4.4 Nutzung des E-Gelds zur Durchführung eines Bezahlvorgangs

   Das auf dem Konto verfügbare E-Geld-Guthaben wird mit dem für Bezahlvorgänge verwendeten Betrag belastet. Sollte der verfügbare Betrag geringer als der Betrag des Bezahlvorgangs sein, kann der Nutzer den erforderlichen Restbetrag gegebenenfalls durch Nutzung eines der von der Webseite akzeptierten Zahlungsmittel entrichten. Umgekehrt kann, falls nach dem Bezahlvorgang ein E-Geld-Restguthaben auf dem Konto verbleibt, dieses nach dem Gutdünken des Nutzers für weitere Bezahlvorgänge verwendet werden.

   Der Emittent MANGOPAY bleibt hinsichtlich der zwischen dem Nutzer und dem Begünstigten des Bezahlvorgangs bestehenden Rechtsbeziehung unbeteiligt. Der Emittent MANGOPAY kann nicht für Fehler, Pflichtverletzungen oder Versäumnisse des Nutzers gegenüber dem Begünstigten bzw. des Begünstigten gegenüber dem Nutzer haftbar gemacht werden.

   Das E-Geld wird infolge der Ausführung eines Bezahlvorgangs an den bzw. die Begünstigten zu dessen bzw. deren Gunsten übertragen.

  4.5 Nutzung des infolge eines Bezahlvorgangs erhaltenen E-Gelds

  Der Begünstigte kann je nach Sachlage und gemäß der im Vertrag festgelegten Bedingungen und/oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite sofort über das erhaltene elektronische Geld verfügen, um einen neuen Bezahlvorgang oder eine Überweisung zu veranlassen.

  In diesem Fall überweist der Emittent MANGOPAY an den Begünstigten die entsprechende Summe auf ein bei einer Bank auf dessen Namen lautendes Konto, deren Gesellschaftssitz sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem anderen, vom Emittent unterstützten Land befindet. Zu diesem Zweck muss der Begünstigte die IBAN und den SWIFT-Code bzw. vergleichbare Informationen des Bankkontos, dessen Inhaber er ist, sowie seine Adresse angeben.

  Der Begünstigte in seiner Eigenschaft als Inhaber des E-Gelds gilt im Sinne der Vorschriften als der wirtschaftliche Eigentümer der Überweisung. Der Begünstigte verpflichtet sich, gegebenenfalls die E-Mail- Adresse, das Geburtsdatum, die Nationalität, sowie die Postanschrift der Person, an welche der Begünstigte die aus der Überweisung stammenden Gelder übermittelt, mitzuteilen. Die Überweisung, sowie die Verwendung der entsprechenden Gelder liegen in der ausschließlichen Verantwortung des Begünstigten.

  Wenn sich der Begünstigte entscheidet, eine Überweisung vorzunehmen, können ihm in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite Gebühren auferlegt werden.

  4.6 Übermittlung und Durchführung eines Rückerstattungsauftrags

  Wenn der Nutzer des Kontos eine Rückerstattung veranlassen möchte, muss er sich auf der Seite einloggen, indem er seine Benutzer-Identifikation (gültige E-Mail-Adresse) und sein Passwort eingibt. Er muss das Rückerstattungsauftragsformular in der entsprechenden Rubrik ausfüllen und gegebenenfalls die vom Emittenten MANGOPAY verlangten Nachweisdokumente übermitteln. Der Rückerstattungsauftrag gilt als unwiderruflich erteilt, wenn der Nutzer auf den Button zur Bestätigung des Formulars klickt. Der Händler sendet dann eine Bestätigungsmail an den Nutzer und leitet anschließend den Rückerstattungsprozess den Formularangaben entsprechend ein.

  5 Sperrung der Benutzer-Identifikation, Anfechtung einer Transaktion und Reporting 5.1. Sperrung der Benutzer-Identifikation

  Der Nutzer muss den Händler über den Verlust oder den Diebstahl seiner Benutzer-Identifikation, über die missbräuchliche oder unzulässige Nutzung jeglicher Art derselben oder seiner Daten informieren, sobald er darüber Kenntnis erlangt, um die Sperrung zu veranlassen. Diese Benachrichtigung muss folgendermaßen erfolgen:

  • -  durch einen Telefonanruf beim Kundenservice des Händlers unter der Nummer: ..................... oder

  • -  direkt per E-Mail an die folgende Adresse : [E-Mail-Adresse des Kundenservice ]

   Über den Händler führt der Emittent unverzüglich den Auftrag zur Sperrung der betreffenden Benutzer- Identifikation aus. Der Vorfall wird gespeichert und Datum und Uhrzeit werden festgehalten. Eine Sperrungsnummer wird dem Nutzer zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit der Sperrung mitgeteilt. Eine schriftliche Bestätigung dieser Sperrung wird per E-Mail durch den Händler an den betreffenden Nutzer gerichtet. Der Emittent ist für die Verwaltung der Akte verantwortlich und bewahrt sämtliche Aufzeichnungen 18 (achtzehn) Monate lang auf. Auf schriftliche Anfrage des Nutzers vor Ablauf dieser Frist übermittelt der Emittent MANGOPAY ihm eine Kopie des Sperrungsberichts.

   Jeder Sperrungsauftrag muss gegenüber dem Emittenten MANGOPAY unverzüglich durch den Nutzer in Form eines von ihm unterzeichneten und per Einschreiben auszuhändigenden oder versendeten Briefes bzw. in Form einer E-Mail an die im Kopf der vorliegenden Vereinbarung angegebene Postanschrift bzw. an die Adresse [E- Mail-Adresse des Kundenservice] bestätigt werden.

  Der Emittent und der Händler können nicht für die Folgen einer per Telefax oder per E-Mail beantragten Sperrung, die nicht durch den Nutzer erfolgt ist, haftbar gemacht werden.

  Ein Sperrungsauftrag gilt an dem Tag und zu der Uhrzeit des tatsächlichen Auftragseingangs beim Händler als ausgeführt. Im Falle eines Diebstahls oder der missbräuchlichen Nutzung der Benutzer-Identifikation steht es dem Emittenten MANGOPAY frei, über den Händler einen Beleg oder eine Kopie der Klageerhebung vom Nutzer zu verlangen, welcher sich verpflichtet, dieser Aufforderung schnellstmöglich nachzukommen.

  5.2. Reklamation einer Transaktion

  Zur Reklamation jeglicher durch den Emittenten MANGOPAY im Rahmen der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung ausgeführten Vorgänge, wie Bezahlvorgänge oder von Vorgängen, welche eine Gutschrift oder eine Belastung des Nutzerkontos, insbesondere infolge des Erwerbs von E-Geld, infolge einer Überweisung oder einer Rückerstattung (ein „Vorgang“) zur Folge haben, wird der Nutzer gebeten, sich an den Kundenservice des Händlers oder an die für diese Zwecke in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite angegebene Adresse zu wenden.

  Der Nutzer, der auf diese Weise die Ausführung eines Vorgangs für unzulässig oder fehlerhaft erachtet, muss seine Anfrage schnellstmöglich und vor Ablauf einer Frist von 13 (dreizehn) Monaten ab dem Datum, an dem der betreffende Vorgang stattfand, an den Händler übermitteln (eine „Reklamation“).

  Die Haftung des Emittenten MANGOPAY und des Händlers können für den Fall, dass ein Verschulden des Nutzers, eine vorsätzliche oder den Straftatbestand erfüllende Pflichtverletzung oder ein schwerwiegendes Versäumnis hinsichtlich seiner Pflichten vorliegen, sowie aufgrund einer verspäteten Übermittlung einer Sperrung oder einer Reklamation oder für unaufrichtige Angaben oder unredliches Verhalten in keinem Falle in Anspruch genommen werden.

  Nachdem der Emittent die Reklamation bestätigt und autorisiert hat, trägt dieser dafür Sorge, dass das E-Geld- Konto des Nutzers in Form einer vorläufigen Gutschrift in E-Geld-Einheiten in den Zustand, in dem sich das Konto vor der Ausführung des reklamierten Vorgangs befand zurück versetzt wird.

  5.3 Reporting

  Der Emittent bewahrt die Übersicht der Kontobewegungen des Nutzers für eine Restdauer von 13 (dreizehn) Monaten ab dem Datum des jeweiligen Bezahlvorgangs in seinen Geschäftsbüchern auf, um dem Nutzer die Einreichung eventueller Reklamationen zu ermöglichen. Der Nutzer kann jederzeit online auf der Webseite auf eine detaillierte Aufstellung der von ihm vorgenommenen Bezahlvorgänge zugreifen.

  Nach Ausführung eines jeden Vorgangs erhält der Nutzer auf dem Postweg vom Händler die folgenden Informationen:

  - a) einen Referenzcode anhand dessen der betreffende Vorgang identifiziert werden kann - b) gegebenenfalls die Daten der an dem Vorgang beteiligten Parteien

  - c) der Betrag des betreffenden Vorgangs sowie gegebenenfalls der Gegenstand des ausgeführten Vorgangs

  - d) der genaue Betrag der gegebenenfalls fälligen Gebühren

  - e) gegebenenfalls das Empfangsdatum des entsprechenden Auftrags und/oder das Datum, an welchem der entsprechende E-Geld-Transfer ausgeführt wurde

  6. Änderung der Vertragsbedingungen

  Der Emittent behält sich das Recht vor, jederzeit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Sie werden durch den Händler allen Nutzern über die bei der Registrierung angegebene Adresse zur Verfügung gestellt.

  Jeder Nutzer kann die beabsichtigten Änderungen ablehnen und muss dem Kundenservice des Händlers seine Ablehnung per Einschreibebrief mit Rückantwortschein vor dem Datum des Inkrafttretens der beabsichtigten Änderungen an die [Händleradresse] anzeigen (es gilt der Posteingangsstempel). Sollte der Nutzer es versäumen, seine Ablehnung vor dem Datum des Inkrafttretens anzuzeigen oder alternativ vor dem Ablauf einer Frist von 7 (sieben) Tagen nachdem die beabsichtigten Änderungen online gestellt wurden, gelten diese als durch den Nutzer akzeptiert. Das Geschäftsverhältnis der Vertragsparteien wird ab dem Datum des Inkrafttretens dementsprechend durch die neue Fassung der Geschäftsbedingungen geregelt.

  Demzufolge ist es unerlässlich, dass der Nutzer regelmäßig seine E-Mails abruft und regelmäßig die jederzeit online auf der Webseite zugänglichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchliest.

  Im Falle einer Ablehnung von Seiten des Nutzers wird der Vertrag über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne dass ihm Kosten entstehen aufgelöst, und die sich in seinem Besitz befindenden E-Geld-Einheiten werden rückerstattet.

  7. Haftung des Emittenten MANGOPAY hinsichtlich des Zugangs zur Webseite

  Der Emittent haftet gegenüber dem Nutzer nicht für eventuelle die über die Webseite ausgeführten Vorgänge betreffenden Fehler, Versäumnisse, Unterbrechungen oder Verzögerungen, welche aus einem unzulässigen Zugriff auf selbige resultieren. Ebensowenig haftet der Emittent für Fälle von Diebstahl, Zerstörung oder unzulässige Weitergabe der Daten, die aus einem unzulässigen Zugriff auf die Webseite resultieren.

  Der Emittent behält sich das Recht vor, den Zugriff auf das Online-Konto aus technischen Gründen oder aufgrund von Wartungsvorgängen vorübergehend zu unterbrechen, ohne dass diese Vorgänge zu einem Anspruch auf irgendwelche Entschädigungsleistungen führen. Er verpflichtet sich, diese Art von Unterbrechungen auf das Notwendigste zu beschränken.

  Der Händler ist allein für die Sicherheit und die Geheimhaltung der im Rahmen der Nutzung der Webseite gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite ausgetauschten Daten verantwortlich; der Emittent hingegen ist für die Sicherheit und die Geheimhaltung der Daten, die er mit dem Nutzer im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung und infolge der Einrichtung und der Verwaltung des Kontos mit dem Nutzer austauscht, sowie der mit dem Konto verbundenen Vorgänge verantwortlich.

  8. Haftungsausschluss des Emittenten MANGOPAY

  Der Emittent ist in keiner Weise an den Transaktionen beteiligt. Der Emittent nimmt keinerlei Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, der Sicherheit, der Rechtmäßigkeit, der Beschaffenheit und des angemessenen Zustands der Produkte, welche Gegenstand der jeweiligen Transaktion sind, vor. In dieser Hinsicht obliegt es dem Nutzer, sämtliche zweckdienliche Informationen einzuholen, bevor er vollumfänglich informiert eine Transaktion vornimmt. Jede vom Nutzer ausgelöste Transaktion führt zu einem direkt zwischen ihm und dem bzw. den Begünstigten geschlossenen Vertrag, an welchem der Emittent unbeteiligt ist. Demzufolge kann dieser weder für die Nichterfüllung bzw. die mangelhafte Erfüllung der aus diesem Vertrag resultierenden Pflichten, noch für eventuelle dem Nutzer aufgrund dessen entstehenden Nachteile haftbar gemacht werden.

  Ungeachtet jeglicher anders lautender Bestimmungen des vorliegenden Vertrags ist die Haftung des Emittenten MANGOPAY gegenüber einem Nutzer auf die Wiedergutmachung von direkten durch die Nichterfüllung einer der laut vorliegendem Vertrag bestehenden Pflichten verursachten Schäden beschränkt.

  9. Verpflichtungen des Nutzers

  Der Nutzer versichert, dass die Elemente seines Nutzerprofils auf der Webseite weder Rechte Dritter verletzen, noch gesetzeswidrig sind oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Er verpflichtet sich:

   den Vertrag nicht in gesetzeswidriger Art und Weise oder in einer Form, welche der Webseite Schaden zufügen, diese außer Betrieb setzen, überlasten oder beeinträchtigen könnte, auszuüben  sich nicht widerrechtlich die Identität einer anderen Person bzw. Einheit anzueignen, seine Identität oder sein Alter nicht zu verfälschen oder zu verschleiern und keine falschen Angaben zu seiner Identität zu machen

   keine persönlichen, sich auf Dritte beziehende Daten oder Angaben, wie Postanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kreditkartennummern usw. zu verbreiten

  Für den Fall der Nichterfüllung dieser Pflichten behält sich der Emittent das Recht vor, jegliche angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die entsprechenden Handlungen zu beenden. Er verfügt des Weiteren über das Recht, den Kontozugriff des betreffenden Nutzers zu unterbrechen, zu sperren und/oder zu blockieren.

  Unbeschadet der von Dritten angestrengten Gerichtsverfahren verfügt der Emittent über das Recht, für seine Person Klage mit dem Ziel der Wiedergutmachung von Nachteilen zu erheben, welche ihm persönlich gemäß der vorliegenden Vereinbarung aufgrund von ihm zuzuschreibenden Versäumnissen entstanden sind.

  Sollte der Nutzer eine Verletzung der vorstehend aufgeführten Pflichten feststellen, wird er gebeten, dem Emittenten MANGOPAY diese Handlungen anzeigen, indem er sich unter der Adresse contact@MANGOPAY- corp.com an den Kundenservice wendet.

  10. Gültigkeitsdauer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vertragsauflösung

  Die Vereinbarung über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und gilt ab dem Zeitpunkt, an dem der Nutzer die E-Mail zur Bestätigung seiner Registrierung erhält. Der Nutzer kann den Vertrag über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 (dreißig) Kalendertagen auflösen. Diese Auflösung zieht die Kündigung des gesamten Vertrags und infolgedessen die Schließung des Kontos nach sich. Um dies zu veranlassen, muss der Nutzer seine Mitteilung über die Kündigung des vorliegenden Vertragsdokuments per Einschreibebrief mit Rückantwortschein unter der folgenden Adresse an den Kundenservice richten: [Händleradresse]

  Der Nutzer muss seine Bankverbindung angeben, so dass der Emittent dem Nutzer das im Haben auf seinem Konto verfügbare E-Geld rückerstatten kann. Sollten keine Angaben erfolgen, obliegt es dem Emittenten MANGOPAY, die Rückerstattungsanweisungen zu befolgen, welche zur Rückerstattung per Kreditkartengutschrift auf der Kreditkarte, die beim Erwerb des E-Geld verwendet wurde oder per Überweisung auf das Bankkonto des Nutzers im Falle der Verwendung eines anderen Zahlungsmittels führt. Der Emittent ist von jeglichen Pflichten entbunden, sobald er dem Nutzer die Überweisung auf das angegebene Bankkonto bestätigt hat bzw. sobald die Gutschrift in Höhe des entsprechenden E-Geld-Betrags auf die Kreditkarte des Nutzers getätigt wurde.

  Für den Fall, dass für den Emittenten MANGOPAY ein Nachfolger zur Ausgabe von über die Webseite ausgegebenem E-Geld bestimmt wird, obliegt es dem Händler, das ausdrückliche und schriftliche Einverständnis der Nutzer hinsichtlich dieser Änderung einzuholen und gegenüber dem Emittenten MANGOPAY die Modalitäten für den Transfer von Geldern, die dem E-Geld abzüglich der zu zahlenden Gebühren entsprechen, anzugeben

  Für den Fall von schwerwiegenden Pflichtverletzungen, Missbrauch oder ausstehenden Zahlungen auf Seiten des Nutzers, behält sich der Emittent das Recht vor, die vorliegende Vereinbarung durch Versand einer E-Mail, sowie im Falle der Auflösung der Vereinbarung durch Versand eines zusätzlichen Einschreibebriefs mit Rückschein, die vorliegende Vereinbarung auszusetzen bzw. aufzulösen. Die Auflösung der Vereinbarung führt zur Löschung des Kontos und gegebenenfalls zur Rückerstattung des Guthabens an den Nutzer. Diese Rückerstattung kann in bestimmten Fällen gemäß des Gesetzes über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung blockiert werden.

  Die Auflösung der Vereinbarung über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Betreiben des Emittenten MANGOPAY führt zu keinerlei Ansprüchen auf Entschädigung zugunsten des Nutzers, des Händlers oder des Begünstigten.

  11. Widerrufsrecht

  Der Nutzer kann innerhalb einer Frist von 14 (vierzehn) vollendeten Kalendertagen sein Widerrufsrecht ohne Angabe von Gründen und ohne dass aufgrund dessen Vertragsstrafen drohen, ausüben. Diese Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag seiner Registrierung als Nutzer.

  Der Nutzer muss dem Kundenservice des Händlers seinen Widerruf innerhalb der gewährten Frist telefonisch oder per E-Mail anzeigen und zur Bestätigung ein Schreiben an die Adresse des Kundenservice des Händlers senden.

  Infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts wird der Vertrag gebührenfrei zu den Bedingungen und unter dem Vorbehalt der in den Artikeln L.121-20-8f. des Code de la Consommation1 festgelegten Bestimmungen aufgelöst.

  12. Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

  Der Emittent unterliegt der Gesamtheit der luxemburgischen und französischen Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

  In Anwendung der Bestimmungen der französischen und luxemburgischen Gesetzgebung in Bezug auf die Mitwirkung von Finanzinstitutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Akte muss der Emittent sich bei dem Nutzer bei jedem Vorgang bzw. jeder Geschäftsbeziehung über die Herkunft, den Gegenstand und die Bestimmung des Vorgangs oder der Kontoeröffnung informieren. Des Weiteren muss er sämtliche notwendige Sorgfaltspflichten zur Feststellung der Identität des Nutzers und gegebenenfalls des wirtschaftlichen Eigentümers des Kontos und/oder der mit diesem verbundenen Vorgänge wahrnehmen. Der Nutzer verpflichtet sich, sämtliche Sorgfaltspflichten zu erfüllen, dank derer der Emittent eine gründliche Prüfung des Vorgangs vornehmen kann, ihn über jeden außergewöhnlichen Vorgang, der von den für gewöhnlich im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung registrierten Vorgängen abweicht zu informieren und ihm die verlangten Dokumente oder Informationen jedweder Art zur Verfügung zu stellen.

  Der Nutzer erkennt das Recht des Emittenten MANGOPAY an, die Verwendung einer Benutzer-Identifikation, den Kontozugang, die Ausführung eines Vorgangs oder einer Rückerstattung in Ermangelung eines als für die Information über seinen Gegenstand oder seine Natur ausreichenden Elements jederzeit zu beenden oder auszusetzen. Der Nutzer wird hiermit in Kenntnis gesetzt, dass auf einen im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung durchgeführten Vorgang das Recht auf Information der nationalen zentralen Finanzmeldestelle angewendet werden kann.

  Der Nutzer kann in Übereinstimmung mit den Vorschriften auf sämtliche, auf diese Weise mitgeteilten Informationen unter dem Vorbehalt, dass dieses Zugriffsrecht nicht die Zielsetzung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung gefährdet, sofern es sich um Daten handelt, welche den Antragsteller betreffen, zugreifen.

  Gegen den Emittenten MANGOPAY, seine Geschäftsführer oder seine Angestellten, welche nach Treu und Glauben bei den Nationalen Behörden eine Verdachtsanzeige abgegeben haben, können keinerlei zivilrechtliche Klagen oder berufliche Disziplinarstrafen erhoben werden.

  13. Persönliche Daten und Berufsgeheimnis

  Der Nutzer erkennt an, dass die auf seinen Namen lautenden und ihn betreffenden Daten und Informationen, die vom Emittenten MANGOPAY im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung aufgenommen wurden, an die Gesellschaften der Firmengruppe, der der Emittent angehört, sowie an die betrieblichen Dienstleister, mit denen dieser für die Zwecke der Ausführung der Transaktionen und angebotenen Leistungen in einer Vertragsbeziehung steht zu übermitteln. Dies gilt jedoch unter dem Vorbehalt, dass diese Drittadressaten, an die die persönlichen Daten übermittelt werden, an Vorschriften gebunden sind, welche einen ausreichenden Schutz

  1 luxemburgisches Verbraucherschutzgesetzbuch wie in Artikel 561-7 II b des Code Monétaire et Financier2 festgelegt, gewährleisten. Das Verzeichnis der Drittadressaten von Informationen, welche unter das Berufsgeheimnisgebot fallen, ist auf formlose Anfrage an den Compliance-Beauftragten des Emittenten MANGOPAY einsehbar. Diese Informationen werden von diesem oder von einer hiermit beauftragten Gesellschaft unter Einhaltung der gesetzlichen oder vorschriftsmäßigen Bedingungen aufbewahrt.

  Einige der im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung vom Emittenten MANGOPAY gesammelten und erhaltenen Informationen können die Ausübung des Zugangs- und Berichtigungsrechts gemäß den Bedingungen des Änderungsgesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 bezüglich des Datenschutzes3 nach sich ziehen. Jeder Nutzer kann jederzeit durch eine formlose, an die entsprechende für den Emittenten MANGOPAY zuständige CNIL4 zu richtende Anfrage eine Kopie der ihn betreffenden Informationen erhalten. Unter selbiger Adresse kann er schriftlich die Löschung oder Berichtigung dieser Informationen verlangen. Er kann jederzeit durch Absenden einer entsprechenden Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder per E-Mail mit Versandbestätigung an die Adresse des Kundenservice des Emittenten MANGOPAY der Zusendung von kommerziellen Werbeangeboten widersprechen, seine Kontaktdaten ändern, sowie der Weitergabe derselben widersprechen. In dieser E-Mail müssen der Name, der Vorname und die Benutzer-Identifikation enthalten sein. Gemäß der geltenden Vorschriften muss das Schreiben außerdem mit der Unterschrift versehen sein, und dem Schreiben muss eine Fotokopie eines Ausweisdokuments beiliegen, welches die Unterschrift des Nutzers trägt und die Adresse enthält, an die die Antwort gerichtet werden soll. Eine Antwort wird innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Monaten nach Erhalt der Anfrage an die angegebene Adresse gesendet.

  Der Emittent bewahrt die Informationen und persönlichen Daten für einen Zeitraum, der der gesetzlichen oder vorschriftsgemäßen Höchstdauer entspricht, für die Zwecke der Datenverarbeitung auf.

  Die Bedingungen hinsichtlich des Sammelns, des Besitzes und des Zugangs zu den persönlichen Daten, welche vom Händler aufgenommen werden und sich aufgrund der Gewährung des Zugangs zur Webseite in dessen Verantwortlichkeit befinden, werden durch die Klauseln der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite sowie der auf der Webseite einsehbaren Geheimhaltungsvereinbarung geregelt.

  14. Inaktive Konten

  Der Händler und der Emittent behalten sich das Recht vor, Konten, welche länger als 24 Monaten inaktiv sind, zu schließen.

  Dementsprechend kann es im Falle eines jeden Nutzerkontos, welches für einen Zeitraum von 24 Monaten inaktiv ist, zum Versand per E-Mail oder auf dem Postweg über die drohende Schließung und – sofern der Nutzer nicht reagiert – einen Monat später gefolgt von einer erneuten Mitteilung, kommen. Wenn keine Antwort erfolgt, wird das Konto gegen eine Schließungsgebühr wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite festgelegt, geschlossen und kann in der Zukunft nicht mehr zur Verwendung des nunmehr verfallenen E-Gelds genutzt werden. Jeder Nutzer verfügt gegenüber dem Emittenten MANGOPAY über eine Forderung in Höhe des am Tag der Kontenschließung bestehenden Betrags an E-Geld-Guthaben abzüglich der Schließungsgebühren. Der Emittent nimmt die Rückerstattung des geschuldeten Betrags anhand der ihm zur Verfügung stehenden Zahlungsinformationen vor. Für den Fall, dass eine Rückerstattung nicht durchgeführt werden kann, obliegt es dem Nutzer, seine aktuelle Bankverbindung mitzuteilen, so dass der Emittent eine Überweisung ausführen kann. Sollte der Nutzer seine Bankverbindung nicht mitteilen, wird er hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass jährliche Finanzberichts- und Mahngebühren, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseite angegeben, vom geschuldeten Betrag abgezogen werden.

  15. Fälle höherer Gewalt

  2 französisches Währungs- und Finanzgesetz 3 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 4 Commission Nationale Informatique et Libertés – Nationale Kommission für Informatik und Freiheiten, französischer Datenschutzverband

  Im Falle von Verzögerungen oder im Falle der Nichterfüllung der Vertragspflichten werden die Vertragsparteien nicht haftbar bzw. gemäß der vorliegenden Vereinbarung nicht für eine Pflichtverletzung verantwortlich gemacht, wenn die Ursache im Zusammenhang mit einem Ereignis höherer Gewalt im Sinne der Definition der französischen Rechtsprechung steht.

  16. Unabhängigkeit der Vertragsbestimmungen

  Sollte eine der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung für unwirksam und gegenstandslos erklärt werden, ist diese als nicht in den Vertrag aufgenommen zu betrachten, und führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung ungültig werden oder in Anwendung eines Gesetzes, einer Vorschrift oder infolge eines rechtskräftigen Urteils der zuständigen Gerichtsbarkeit für ungültig erklärt werden, bleiben die allgemeinverbindliche Wirkung und der Anwendungsbereich der übrigen Bestimmungen unverändert bestehen. Die für ungültig und unwirksam erklärten Bestimmungen werden dementsprechend durch Bestimmungen ersetzt, welche hinsichtlich ihres Sinns und ihrem Anwendungsbereich so weit wie möglich jenen ursprünglich vereinbarten Bestimmungen entsprechen.

  17. Einlagensicherung

  Die Gelder des Nutzers werden am Ende eines jeden Werktags auf dem bei einer Bank eröffneten Bankkonto hinterlegt und von dieser verwahrt.

  18. Nichtübertragbarkeit

  Der Vertrag kann weder vollständig, noch in Teilen und weder entgeltlich noch gebührenfrei vom Nutzer überlassen werden. Es ist demzufolge verboten, jedwede Rechte oder Pflichten, die ihm kraft der vorliegenden Vereinbarung obliegen, an einen Dritten zu übertragen. Im Falle des Verstoßes gegen dieses Verbot, kann er vom Emittenten MANGOPAY zusätzlich zur sofortigen Auflösung der vorliegenden Vereinbarung haftbar gemacht werden.

  19. Gebühren

  Die Leistungen für Einrichtung und Verwaltung der Konten werden durch den Emittenten MANGOPAY in Rechnung gestellt und sind in den laut der Allgemeinen Verkaufsbedingungen geltenden Gebühren enthalten.

  20. Beweisregelung

  Sämtliche unveränderliche, zuverlässige und in der elektronischen Datenbank des Emittenten MANGOPAY gespeicherten Daten, insbesondere bezüglich der Zahlungsaufträge und der vom Nutzer erhaltenen Bestätigungen in Form von Mitteilungen, die an diesen versandt wurden, sowie bezüglich des Zugangs, der Abhebungen und der Rückerstattungen sind bis zum Beweis des Gegenteils maßgebend.

  21. Anwendbares Recht und zuständige Gerichtsbarkeit

  Ausnehmlich des Falls der Anwendung eines die öffentliche Ordnung betreffendes Gesetzes (welches ausschließlich innerhalb der engen Grenzen des Gegenstands dieses Gesetzes Anwendung findet) wird ausdrücklich festgelegt, dass der Vertrag dem französischen Recht unterliegt, und dass jegliche aufgrund dieses Vertrags zwischen den Vertragsparteien bestehenden Streitigkeiten der Rechtsprechung der zuständigen französischen Gerichte unterliegen.