Leen aan jonge ondernemingen

en geniet van een voordelig fiscaal kader!

Normaal gezien wordt er een roerende voorheffing van 30% geheven op de interesten die je ontvangt uit een investering in obligaties. Dankzij de maatregelen uit het start-up plan kan je echter genieten van een vrijstelling van deze roerende voorheffing op de ontvangen interesten (onder de voorwaarden en binnen de limieten die hieronder worden beschreven).

Over welke belastingvrijstelling gaat het?

Om jonge ondernemingen te steunen, werd een fiscaal voordelig kader ingevoerd voor bepaalde leningen die aan kleine startende ondernemingen worden toegekend via een door de FSMA erkend crowdfundingplatform (zoals LITA.co).

Door te investeren in kleine startende ondernemingen via een lening (zoals obligaties) op een crowdfundingplatform, kan je genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing (normaal gezien 30%) op de interesten gedurende de eerste 4 jaar. De vrijstelling is per belastingplichtige en per jaar beperkt tot de interesten op de eerste €15 000 euro* van nieuwe leningen die binnen een periode van 4 jaar worden afgesloten op LITA.co of op een ander erkend crowdfundingplatform.

*Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd: 15 630 euro in 2022.

Wie komt in aanmerking?

De vrijstelling geldt enkel voor particuliere investeerders die deze lening afsluiten buiten hun beroepswerkzaamheid. Ondernemers en bedrijfsleiders die vanuit hun privésfeer lenen, kunnen ook in aanmerking komen voor de rentevrijstelling.

Hoe genieten van de vrijstelling van de roerende voorheffing?

Wanneer je op LITA.co investeert in obligaties van een onderneming met de vermelding "vrijstelling van roerende voorheffing mogelijk", kan je, als je daarvoor in aanmerking komt, gedurende de eerste 4 jaar genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing op de ontvangen interesten. Het enige wat je bij je investering hoeft te doen, is aanvinken dat je van de vrijstelling van de roerende voorheffing wenst te genieten.

Als je dit niet doet, dan wordt aan de bron een roerende voorheffing van 30% op de ontvangen rente geheven.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De kredietnemer moet kwalificeren als een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen). Kleine vennootschappen zijn ondernemingen die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, en gedurende twee opeenvolgende boekjaren, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet, exclusief btw: € 9 000 000;
  • balanstotaal: € 4 500 000;


Als de onderneming tijdens de periode van vier jaar niet langer aan deze voorwaarden van kleine onderneming voldoet, geldt de vrijstelling niet langer voor de interesten die betrekking hebben op het lopende en eventuele volgende belastbare tijdperken.

De kredietnemer moet ook een startende onderneming zijn. De onderneming mag maximum 48 maanden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).

Op dit moment kan je op LITA.co van dit belastingvoordeel genieten voor:

HydroBox

Wat moet ik aangeven bij de belastingdienst?

Elk jaar (gedurende de eerste 4 jaar na je investering) ontvang je vóór 31 maart een attest van de onderneming waarin wordt bevestigd dat zij nog steeds voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de roerende voorheffing. Dit attest zal beschikbaar worden gesteld op je online account, en moet worden bewaard voor het geval de belastingdienst erom vraagt.

Jij moet in je jaarlijkse aangifte van je personenbelasting vermelden hoeveel leningen je hebt afgesloten die in aanmerking komen voor de vrijstelling van de roerende voorheffing (afgesloten via LITA.co of een ander erkend crowdfundingplatform).

Je vindt alle informatie over deze maatregel in de volgende circulaire.